Mediation is oplossingsgericht, maar wel vrijwillig!

Op 11 april 2016 heeft de Rechtbank Rotterdam in een deelgeschilprocedure (klik hier en hier voor meer uitleg over de deelgeschilprocedure) het verzoek gekregen om een verzekeraar te veroordelen tot medewerking aan een mediation. Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank. De rechtbank heeft het verzoek afgewezen. Vreemd is dit natuurlijk niet. Eén van de kenmerken van mediation is namelijk dat het vrijwillig moet zijn. Een rechter kan namelijk géén mediation afdwingen. Dit leggen wij graag uit.

Wat is mediation?

Al eerder hebben wij in een artikel stil gestaan bij mediation. Ook in de verzekeringsbranche wordt regelmatig gebruik gemaakt van mediation. Maar waarom?

Mediation heeft een informeel karakter en wordt ook als zeer prettig ervaren. Alle deelnemers worden als gelijkwaardig beschouwd.Dus ook verzekeraars tegenover slachtoffers. Bij mediation wordt gedacht in oplossingen en wordt de mogelijkheid geboden om samen met een partij het conflict op te lossen met hulp van een onafhankelijke mediator. Een van de voorwaarden is wel dat mediation vrijwillig is. Een rechter kan geen mediation afdwingen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. De rechtbank heeft in bovengenoemde uitspraak – ons inziens – dan ook een juiste beslissing gemaakt.

Wat was er in bovengenoemde uitspraak aan de hand?

In deze zaak ging het om een vrouw die op 12 juni 2006 betrokken was bij een verkeersongeval. Zij zat als bijrijder in een auto die werd aangereden door een vrachtwagen met oplegger. De verzekeraar van de vrachtwagen heeft de aansprakelijkheid erkend.

Vervolgens zijn beide partijen, beiden vertegenwoordigd, in onderhandeling getreden over de afwikkeling van de schade. Tijdens deze onderhandelingen heeft de vrouw gesteld dat zij sinds het ongeval forse nek- en rugklachten heeft. Deze klachten leiden tot beperkingen, waardoor zij schade lijdt. De schade bestaat onder meer uit verlies aan arbeidsvermogen.

De verzekeraar van de vrachtwagen betwist dat alle door de vrouw ervaren klachten en beperkingen het gevolg zijn van het ongeval. De verzekeraar stelt dan ook een deskundigenonderzoek voor door een neuroloog. De onderhandelingen liepen echter door dit verzoek vast. De vrouw stelde daarom een mediatontraject voor. De verzekeraar voelde hier niets voor en wees dit verzoek af.

De vrouw stapte daarom naar de (deelgeschillen)rechter met het verzoek de mediation af te dwingen. De vrouw beroept zich hierbij op gedragsregel 10 van de Gedragscode Behandeling Letselschade. Gedragsregel 10 luidt: Indien het partijen niet lukt om gezamenlijk een oplossing te bereiken, dan wenden zij zich tot een derde (bijv. een mediator) om alsnog een oplossing te bewerkstelligen. Deze beslissing nemen partijen bij voorkeur gezamenlijk.

Afwijzing verzoek

De rechter heeft het verzoek van de vrouw terecht afgewezen. Gedragsregel 10 strekt er namelijk niet zonder meer toe dat de verzekeraar in het geval van vastgelopen onderhandelingen verplicht kan worden om aan mediation deel te nemen. Van belang in deze zaak is met name dat het dossier vastloopt op het causaal verband. Dat wil zeggen het verband tussen het ongeval en de schade. Mediation is daarom niet zinvol, omdat het géén bijdrage kan leveren aan de oplossing van het geschil. Daarvoor dient eerst duidelijkheid te worden verkregen over het causaal verband tussen het ongeval en de klachten. Daarvoor is een deskundigenonderzoek toch onvermijdelijk.

De verzekeraar is om die reden dan ook niet verplicht mee te werken aan de mediation. Het verzoek van de vrouw wordt afgewezen.

Deskundigenonderzoek

Over het deskundigenonderzoek hebben wij onlangs ook een artikel geschreven. Stel dat in deze zaak de rechter het verzoek om mee te werken aan mediation afwijst, maar wel een deskundige toewijst. Is de verzekeraar dan verplicht mee te werken?

Verwezen wordt naar artikel 198 lid 3 Rechtsvordering. Op grond van deze bepaling zijn partijen verplicht mee te werken aan het deskundigenonderzoek en kan de rechter, indien aan die verplichting niet wordt voldaan, de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. Gedacht kan worden aan een nadelige bewijslastverdeling voor de verzekeraar indien hij niet mee werkt of een proceskostenveroordeling.

Contact

Loopt uw vast met uw zaak? Werkt de wederpartij niet mee? Dan is mediation wellicht voor u een oplossing. Wilt u meer informatie? Bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *