Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Jeroen Bosch Advocaten B.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch.

 1. Jeroen Bosch Advocaten B.V. hierna te noemen de B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich het beoefenen van de rechtspraktijk ten doel stelt. De vennootschap is gevestigd te ’s-Hertogenbosch.
 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens de B.V., ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen wordt uitgevoerd. De werking van het in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kunnen zowel de opdrachtgever als de B.V. de opdracht te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn.
 3. Doet zich onverhoopt bij de uitvoering van een opdracht, waaronder mede begrepen is het niet, niet tijdig of niet volledig uitvoeren daarvan, een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de voor de B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het ter zake geldend eigen risico. De B.V. is echter niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de B.V.
 4. De B.V. voert opdrachten uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een opdracht, aan de inhoud van verrichtte werkzaamheden en aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven. Het is een opdrachtgever niet toegestaan de rechten uit een opdracht, anders dan met uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke verleende toestemming van de B.V., onder welke titel ook aan derden over te dragen.
 5. Elke aan de B.V. gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. De B.V. is niet aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van de B.V.
 6. Declaraties van de B.V. zijn veertien dagen na de factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te vergoeden, waaronder een fixum van 15% van de hoofdsom terzake van interne administratie- en incassokosten.
 7. Overeengekomen tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen jaarlijks worden aangepast.
 8. Op de tussen de B.V. en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten, en op eventuele, nadere ter uitvoering daarvan gesloten, overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Onverminderd een eventueel overeengekomen arbitrage- of bindend adviesbeding, zullen geschillen uit deze overeenkomst uitsluitend worden berecht door de Nederlandse rechter.
 9. Deze voorwaarden zijn mede in de Engelse taal opgesteld. Bij enig verschil van inhoud, strekking of interpretatie is de Nederlandse tekst bepalend.
 10. Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor de B.V. maar ook voor de bestuursleden van de B.V. en voor werknemers en hulppersonen van de B.V., als waren zij door henzelf bedongen.

Jeroen Bosch Advocaten en JBA zijn handelsnamen van Jeroen Bosch Advocaten B.V., statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch (Handelsregister 54657792).

Het BTW-nummer van Jeroen Bosch Advocaten B.V. is NL8513.89.971.B01.

Jeroen Bosch Advocaten kan geen derdengelden kan ontvangen, omdat het kantoor geen stichting derdengelden ter beschikking heeft.

General Terms & Conditions of Jeroen Bosch Advocaten B.V., with its registered office in ‘s-Hertogenbosch.

 1. Jeroen Bosch Advocaten B.V., hereinafter referred to as the Company, is a private limited company incorporated under Dutch law, the objects of which include the provision of attorney services. The Company has its registered office in ‘s-Hertogenbosch.
 2. All instructions are deemed to be given by, and exclusively accepted by, or on behalf of the Company also if it is the explicit or implied intention of the client that the instructions will be performed by one or more specific persons. Applicability of the provisions of Articles 7:404 and 7:407 Paragraph 2 of the Dutch Civil Code is hereby explicitly excluded. Without prejudice to the provisions on the law, both the client and the Company can, through cancellation, terminate the instruction at any time, on condition that a reasonable notice period is observed in light of the circumstances.
 3. In case any act or omission of the part of the Company in the performance of an instruction leads to liability, such liability shall be limited to the amount paid out in the matter in question by the Company professional liability insurance, increased by the applicable excess. The Company accepts no liability for any losses if the client at the time of the act or omission in question has failed to fulfil all his obligations towards the Company.
 4. The Company carries out instructions exclusively on behalf of the client. Third parties can derive no rights from an instruction, from the contents of work performed or the manner in which the instruction has or has not been performed. The client is explicitly not permitted to transfer the rights ensuing from an instruction to a third party under any title whatsoever, except with the explicit prior written permission of the Company.
 5. Each instruction given to the Company entails the authority to engage the services of auxiliary parties and to accept any limitations of liability of such parties, also on behalf of the client. The Company accepts no liability for the choice of, and possible shortcomings by, these auxiliary parties, barring intent of gross neglect on the part of the Company.
 6. Invoices of the Company shall be paid within 14 days of the invoice date, without any claim to suspension or settlement on the part of the client. In the event of late payment, the client shall owe the invoiced amount increased by a surcharge of 15% to cover internal administration and collection costs.
 7. Unless explicitly agreed otherwise in writing, the agreed fees apply for the term of the calendar year in which the, have been agreed and may be subject to annual adjustment.
 8. Agreements concluded between the Company and the client, as well as any further agreements ensuing therefrom, are governed exclusively by Dutch law. Without prejudice to any agreed clause providing for arbitration or a binding advice, all disputes ensuing from this agreement shall exclusively be brought before a Dutch court.
 9. These general terms & conditions have been drawn up in Dutch and English; the Dutch text shall prevail in the event of a dispute regarding content or meaning.
 10. These general terms & conditions apply in full not only with respect to the Company but also with respect to the board members of the Company as well as to employees and auxiliary parties of the Company.

Jeroen Bosch Advocaten and JBA are the trade names of Jeroen Bosch Advocaten B.V., with its registered office in ‘s-Hertogenbosch (Trade Register 54657792).

The VAT-number of Jeroen Bosch Advocaten B.V. is NL8513.89.971.B01.

Jeroen Bosch Advocaten cannot receive third-party funds as the firm does not have a foundation for third-party funds at its disposal.

Hoe kunnen we u helpen?

Bent u benieuwd of Jeroen Bosch Advocaten u kan helpen met uw probleem? Neem dan gerust contact op om een afspraak te maken via het telefoonnummer 073 690 08 88 of het e-mailadres info@jba.nl.