Klachtenprocedure

Als u een klacht over een medewerker van ons kantoor heeft, dan verzoeken wij u om deze klacht eerst te bespreken met de bewuste advocaat, juridisch medewerker of juridisch secretaresse van ons kantoor waar de klacht betrekking op heeft. Indien dat niet tot een oplossing leidt dan kunt u daarover bij ons klagen.

Bij wie kan worden geklaagd

Klachten worden behandeld door de klachtenbehandelaar van ons kantoor. Edgar Mulders is belast met de behandeling van klachten. Met de behandeling van een klacht over Edgar Mulders is Floor Straathof belast.

Hoe kan worden geklaagd

Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. Een klacht kan schriftelijk worden ingediend door het sturen van een brief of een e-mail naar de klachtenbehandelaar.

Een klacht die schriftelijk wordt ingediend vermeldt:

  • uw naam, (e-mail) adres en telefoonnummer
  • de medewerker waarover wordt geklaagd
  • een omschrijving van de gedraging waarover wordt geklaagd en het moment waarop u kennis heeft genomen van de gedraging.

Ontvankelijkheid klacht

Een klacht wordt altijd in behandeling genomen, behalve indien de klacht betrekking heeft op een gedraging waarover u reeds eerder een klacht heeft ingediend die volgens deze Klachtenregeling van ons kantoor is afgehandeld. Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt u schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld binnen één week na ontvangst van de klacht.

Hoe wordt de klacht behandeld

De klachtenbehandelaar neemt binnen één week na ontvangst van een klacht telefonisch of schriftelijk contact met u op en onderzoekt of de klacht in der minne kan worden afgehandeld. U kan daarvoor worden uitgenodigd voor een bespreking met de klachtenbehandelaar en/of de medewerker waar uw klacht betrekking op heeft. Uitgangspunt is dat binnen vier weken na ontvangst van uw klacht de klacht wordt afgehandeld. Mocht de klachtenbehandelaar deze termijn van vier weken niet halen dan wordt u hierover geïnformeerd, waarbij de klachtenbehandelaar ook moet onderbouwen waarom de termijn van vier weken niet haalbaar is.

De klachtenbehandelaar moet vervolgens duidelijk aan u aangegeven binnen welke termijn u wel een oordeel over uw klacht mag verwachten. Van de wijze waarop de klacht wordt afgehandeld wordt u schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.

Geen kosten

Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden voor u als klager.

Hoe kunnen we u helpen?

Bent u benieuwd of Jeroen Bosch Advocaten u kan helpen met uw probleem? Neem dan gerust contact op om een afspraak te maken via het telefoonnummer 073 690 08 88 of het e-mailadres info@jba.nl.