Vind uw antwoord op uw vragen

De meest gestelde vragen in onze kennisbank

Als mij een ongeval is overkomen en ik wil een advocaat inschakelen, moet ik deze dan zelf betalen?

Als een ander aansprakelijk is voor het ongeval, dan moeten ook de redelijke kosten van een belangenbehartiger worden vergoed. In de Nederlandse wet is geregeld dat alle schade als gevolg van een ongeval op de veroorzaker kan worden verhaald. De kosten voor juridische bijstand, de zogenaamde buitengerechtelijke kosten, vallen hier ook onder. Het inschakelen van een advocaat, kost u dan dus niets.

Door het ongeval loop ik mijn zwarte bijverdiensten mis. Kan ik die schade ook verhalen op de aansprakelijke partij?

Ja, dat kan. Je zult deze zwarte bijverdiensten echter wel eerst moeten aantonen (zowel dat je die bijverdiensten had als de omvang ervan). Dit kan op verschillende manieren. Staat eenmaal vast dat je deze zwarte bijverdiensten door het ongeval misloopt, dan komt het netto-equivalent van deze schade voor vergoeding in aanmerking. Je kunt dus nooit de volledige schade verhalen. Je moet het misgelopen bedrag berekenen, nadat je daar de inkomstenbelasting van af hebt gehaald.

Ik heb als fietser een aanrijding gehad met een auto en heb hierbij letsel opgelopen. Kan ik mijn schade vergoed krijgen, ook als het ongeval (deels) mijn schuld was?

Als fietser geniet je extra bescherming. Je bent immers een kwetsbare verkeersdeelnemer ten opzichte van de automobilist. Dus wanneer je als fietser een aanrijding hebt met een auto of scooter dan krijg je in principe minimaal vijftig procent van je schade vergoed. Alleen als de automobilist geen enkel verwijt kan worden gemaakt, loop je het risico helemaal geen schadevergoeding te krijgen. Daar is bijna nooit sprake van, omdat automobilisten ook rekening moeten houden met fouten van andere verkeersdeelnemers. De kans is dus groot dat jij jouw schade kunt verhalen wanneer je als fietser wordt aangereden door een automobilist. Het minimum van vijftig procent kan uiteraard meer zijn. Dat hangt af van welke verkeersfouten er over en weer door u en de automobilist zijn gemaakt. Daarnaast is de ernst van het opgelopen letsel een factor die ervoor kan zorgen dat meer van vijftig procent van de schade vergoed moet worden door de automobilist.

Door het ongeval kan ik mijn huis niet meer schoonhouden. Mijn moeder komt dat nu voor mij doen, maar zij moet daarvoor vrij nemen van haar werk. Kan ik haar kosten ook meenemen als schade?

Schade in verband met huishoudelijke hulp moet worden vergoed door de aansprakelijke partij. Ook wanneer jij geen officiële huishoudster (zwart óf wit) inschakelt, maar bijvoorbeeld jouw moeder dan moet de aansprakelijke partij deze schade vergoeden. Het is alleen niet zo dat de vrije dagen of het uurtarief van je moeder als uitgangspunt voor de schade worden genomen. Uitgegaan wordt van een uurtarief dat gebruikelijk wordt betaald aan een huishoudster. In de richtlijn van De Letselschade Raad wordt uitgegaan van een tarief van €9,00 per uur.

Er is mij een ongeval op het werk overkomen, kan ik mijn schade op mijn werkgever verhalen?

Indien u een ongeval is overkomen tijdens het uitoefenen van uw werkzaamheden en u daardoor schade lijdt, is het uitgangspunt dat de werkgever hiervoor aansprakelijk is. Het begrip ‘werk’ moet u ruim zien. Het ongeluk kan gebeuren tijdens werktijd of pauze op uw bedrijf of kantoor. Maar ook ongelukken als u onderweg bent voor uw werkgever kunnen een bedrijfsongeval zijn. Uw werkgever kan onder de aansprakelijkheid uitkomen als hij kan aantonen dat hij zich aan zijn zorgplicht heeft gehouden. Deze zorgplicht is ruim. Uw werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving, u goede instructies geven en toezicht houden. Was het ongeval (deels) aan uzelf te wijten? Uw werkgever kan alleen onder de aansprakelijkheid uitkomen indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Daarvan is sprake als u onmiddellijk voorafgaand aan het ongeluk wist dat u roekeloos handelde en dat daardoor schade zou kunnen ontstaan. Uw werkgever moet dit bewijzen.

Ik heb een arbeidsongeval gehad met letsel tot gevolg. Kan ik de schade verhalen op mijn werkgever, ook als het ongeval gedeeltelijk mijn eigen schuld was?

Voor de werkgever geldt een risicoaansprakelijkheid. In het kort betekent dit: als je als slachtoffer  kunt aantonen dat je schade hebt opgelopen in de uitoefening van je werkzaamheden, is de werkgever in beginsel aansprakelijk voor de door jou geleden schade. De werkgever kan op zijn beurt onder aansprakelijkheid uitkomen als hij kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Dat is echter niet snel het geval.

Je kunt als werknemer geen beroep op eigen schuld tegengeworpen krijgen van je werkgever. De werkgever dient dus in beginsel de volledige schade van jou als werknemer te vergoeden. Dit is anders wanneer je als werknemer opzettelijk de schade hebt veroorzaakt, of wanneer je bewust roekeloos bent geweest. In dat geval kan het zo zijn dat jouw schade niet of niet volledig voor vergoeding in aanmerking komt. Hiervan is echter niet snel sprake.

Krijg ik mijn schade pas vergoed als ik een regeling met de verzekeraar tref?

Nee, het is de bedoeling dat uw financiële positie, zoveel als mogelijk, gelijk wordt gehouden aan de positie zonder ongeval. Voorkomen moet worden dat u allerlei kosten gaat voorschieten. Tijdens het schaderegeling proces vergoedt de verzekeraar uw schade daarom middels het betalen van voorschotten. De betaalde voorschotten worden bij het treffen van een regeling verrekend met uw totale vergoeding.

Ik heb als fietser een aanrijding gehad met een auto. Kan ik als slachtoffer jonger dan veertien jaar altijd mijn volledige schade verhalen?

Ja. Voor ongemotoriseerde slachtoffers die jonger zijn dan veertien jaar geldt de honderd procent  regel. Dat houdt in dat zij altijd hun volledige schade kunnen verhalen op de verzekeringsmaatschappij van de auto.

Ik ben gebeten door een hond. Kan ik de schade op iemand verhalen?

Ja. Op grond van de wet is de bezitter van een dier (in dit geval de hond) risicoaansprakelijk voor de schade die het dier aanricht. Voor de toepassing van dit artikel is relevant dat de schade is veroorzaakt door de eigen gedraging en eigen energie van het dier. Wanneer de hond bijt, omdat deze door de politie hiertoe een commando krijgt, is de politie niet risicoaansprakelijk.

Wanneer de aansprakelijkheid eenmaal vaststaat, kan de aansprakelijke partij onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op eigen schuld van het slachtoffer. Dat percentage eigen schuld vermindert de vergoedingsverplichting van de aansprakelijke partij. Het ontstaan van het ongeval is dan het gevolg van een combinatie tussen een onberekenbare gedraging van het dier en de onvoorzichtigheid van de persoon die met dit dier omging. Of sprake is van eigen schuld, is sterk afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval en moet per casus worden bekeken.

Door het ongeval kan ik mijn woning niet meer onderhouden, wordt deze schade ook vergoed?

Ja. Wanneer u door het ongeval niet meer kunt klussen in en om uw woning, moet hiervoor een vergoeding worden betaald. We noemen dit een vergoeding voor het ‘verlies zelfwerkzaamheid’. U kunt hierbij denken aan reparatiewerkzaamheden, schilderen en tuinonderhoud. Deze schade kan concreet worden begroot, door uit te gaan van de kosten van de vakmensen die u sinds het ongeval hebt ingeschakeld. Ook kan worden aangesloten bij de richtlijn van de letselschaderaad, waarbij een normbedrag per jaar wordt gehanteerd (afhankelijk van het type woning).

Ik heb een ongeluk gehad waarbij geen andere verkeersdeelnemers betrokken waren. Kan ik mijn schade toch verhalen?

Een ongeluk waarbij geen andere verkeersdeelnemers betrokken zijn, is een eenzijdig ongeval. Mogelijk kan de schade worden verhaald op de wegbeheerder als sprake blijkt van een gevaarlijke situatie. Het rijk, de provincie en de gemeente zijn namelijk verantwoordelijk voor veilige wegsituaties. Een andere mogelijkheid is dat je zelf een ongevalleninzittendeverzekering of een schade-inzittendeverzekering hebt afgesloten op de auto. Op basis van deze verzekering zal uitkering moeten plaatsvinden. Bij een ongevalleninzittendeverzekering geldt (een deel van) een vooraf vastgesteld bedrag. Hoe groot dat deel is, hangt af van de ernst van het blijvende letsel. Bij de schade-inzittende verzekering moet de schade worden berekend zoals ook het geval is bij een ongeval waarbij wel een andere verkeersdeelnemer betrokken is.

Wat als ik ben aangereden door een automobilist en deze persoon niet verzekerd is. Krijg ik mijn schade dan ook vergoed?

In beginsel is iedere automobilist op grond van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) verplicht een verzekering af te sluiten. Is er geen verzekering, dan kan een beroep worden gedaan op het Waarborgfonds Motorverkeer. De schade kan dan worden verhaald op dit fonds op dezelfde manier als de schade anders op de WAM-verzekeraar van de automobilist zou zijn verhaald. Er geldt echter wel een eigen risico van €250,00. Het Waarborgfonds Motorverkeer handelt ook de schades af indien de schade is veroorzaakt met een gestolen auto, of wanneer de automobilist na het ongeval is doorgereden en onbekend is gebleven. In dat laatste geval is het wel belangrijk om zo spoedig mogelijk na het ongeval (in ieder geval binnen twee weken) aangifte te doen bij de politie.

Ik heb het vermoeden dat er fouten zijn gemaakt tijdens mijn medische behandeling. Wat zijn mijn opties?

Ten eerste kunt u uw klachten kenbaar maken bij de klachtenfunctionaris. Elke zorgaanbieder is wettelijk verplicht om een klachtenfunctionaris te hebben. Ook kunt u de zorgverlener aansprakelijk stellen en (diens verzekeraar) vragen om vergoeding van uw schade. Indien u er met de zorgverlener niet uitkomt, kunt u de zaak voorleggen aan de rechter. U kunt zich ook tot een geschillencommissie wenden. De geschillencommissie is bevoegd om een schadevergoeding tot €25.000 toe te kennen. Met een klacht over een zorgverlener of arts kunt u ook naar het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Het tuchtcollege wijst geen schadevergoeding toe maar beoordeelt na een klacht of de zorgverlener een berisping dan wel een waarschuwing krijgt of (tijdelijk) zijn beroep niet meer mag uitoefenen. We kijken graag met u welke weg het best bewandeld kan worden.

Mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering wil niet uitkeren, ondanks dat ik niet kan werken. Wat moet ik nu?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een overeenkomst tussen de verzekeraar en jou. Wat jullie samen hebben afgesproken, is hier leidend. De polis en vooral de polisvoorwaarden zijn hierbij erg belangrijk. Zorg dus dat je het polis voorblad en de polisvoorwaarden gereed hebt als je Jeroen Bosch advocaten belt voor advies. Het kan zijn dat de verzekeraar niet wil uitkeren omdat de arbeidsongeschiktheid wordt betwist. Een contra-expertise zou dan de mogelijke volgende zet kunnen zijn. Ook kan de verzekeraar zich beroepen op verzwijging: dat jij bij het aangaan van de arbeidsongeschiktheidsverzekering verzuimd hebt iets belangrijks over jouw gezondheid te vermelden. Medische dossiers en aanvraagformulieren van de verzekering moeten in zo’n geval worden opgevraagd om de volgende stappen te bepalen.

Hoe kunnen we u helpen?

Bent u benieuwd of Jeroen Bosch Advocaten u kan helpen met uw probleem? Neem dan gerust contact op om een afspraak te maken via het telefoonnummer 073 690 08 88 of het e-mailadres info@jba.nl.