Wéér verlies voor Centraal Beheer Achmea bij Kifid: géén fraude na diefstal quad

Opnieuw een gevoelige nederlaag voor Centraal Beheer Achmea bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). De grootste verzekeraar van het land beticht een verzekerde na diefstal van een quad van fraude, maar is uiteindelijk genoodzaakt om die valse beschuldiging in te trekken en de diverse fraudemaatregelen ongedaan te maken. U kunt de bindende uitspraak van het Kifid van 1 augustus 2022 hier teruglezen.

Feiten

Tussen Centraal Beheer en zijn verzekerde is op enig moment een motorverzekering met WA+ Beperkt Casco-dekking tot stand gekomen. De motorverzekering is afgesloten op een quad van het merk Yamaha (een vierwielige motorfiets of brommer) van de verzekerde.

Tussen 16 juli 2021 (21:00 uur) en 17 juli 2021 (10:00 uur) is de quad van de verzekerde gestolen op een circuit te Zandvoort. De verzekerde heeft hiervan digitaal politie-aangifte gedaan. In de uitdraai van de digitale aangifte staat vermeld dat de verzekerde zijn quad niet afgesloten doch met een goedgekeurd beveiligingsslot had achtergelaten. De verzekerde heeft op 17 juli 2021 ook telefonisch politie-aangifte gedaan. In het proces-verbaal van de telefonische aangifte staat de verklaring zoals opgenomen in de digitale aangifte, inhoudende dat de verzekerde zijn quad niet afgesloten doch met een goedgekeurd beveiligingsslot had achtergelaten.

Vervolgens heeft de verzekerde de diefstalschade gemeld bij Centraal Beheer. Centraal Beheer heeft de claim in behandeling genomen, een schade-expert ingeschakeld en een toedrachtonderzoek ingesteld. De schade-expert van Centraal Beheer heeft de waarde van de quad vastgesteld op een bedrag van € 9.540,00. De verzekerde is hiermee akkoord gegaan.

De verzekerde is daarnaast geïnterviewd door de toedrachtonderzoeker van Centraal Beheer. De verzekerde heeft in dat interview verklaard dat zijn quad was voorzien van een zogenoemd Vinz Art 4 slot én dat zijn quad was afgesloten middels het contactslot en het losse ART 4 slot. De verzekerde heeft verklaard dat hij het losse Art 4 kettingslot door het voorwiel en de voorbumper van zijn quad had gehaald. Ook heeft de verzekerde verklaard dat hij de aankoopnota en twee sleutels van het ART 4 slot aan Centraal Beheer heeft overhandigd.

De toedrachtonderzoeker heeft de verzekerde vervolgens geconfronteerd met het feit dat in het proces-verbaal van de politie staat vermeld dat de quad niet afgesloten was. “Ik heb gezegd dat de Yamaha met het slot afgesloten was maar dat de Yamaha niet in een afgesloten ruimte heeft gestaan. Dit is door de verbalisant dus niet juist genoteerd. Ik heb achteraf de aangifte ontvangen maar niet doorgelezen”, aldus de verzekerde.

Centraal Beheer heeft vervolgens contact opgenomen met de desbetreffende verbalisant. De verbalisant kon zich het gesprek met de verzekerde naar eigen zeggen nog heel goed herinneren en heeft verklaard dat de verzekerde de quad niet had afgesloten. De verbalisant heeft verklaard hier expliciet en zelfs dubbel naar gevraagd te hebben.

Centraal Beheer heeft zich bij brief van 9 november 2021 op het standpunt gesteld dat de verzekerde haar opzettelijk heeft misleid door het geven van tegenstrijdige verklaringen. Gelet op de afgegeven verklaring tegenover de verbalisant, acht Centraal Beheer niet geloofwaardig dat de verzekeraar de quad door middel van een goedgekeurd slot op slot heeft gezet. Centraal Beheer heeft de schadeclaim afgewezen en de verzekeringen van de verzekerde beëindigd. Daarnaast heeft Centraal Beheer de persoonsgegevens van de verzekeraar voor de duur van acht jaar opgenomen in het Incidentenregister. Van deze registratie is tevens het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit in kennis gesteld. Ook zijn de persoonsgegevens van de verzekerde opgenomen in de Gebeurtenissenadministratie voor de duur van acht jaar en het Intern Verwijzingsregister voor de duur van vijf jaar. Ten slotte heeft de verzekeraar de kosten van de fraudecoördinator (€ 451,61) en van de toedrachtonderzoeker (€ 1.215,00) van de verzekerde teruggevorderd

De verzekerde heeft geageerd tegen de beschuldigingen van fraude. Op 18 november 2021 heeft de verzekerde een formele klacht ingediend én daarbij een drietal getuigenverklaringen overgelegd. De getuigen hebben de vraag of de quad op slot stond en of hij/zij heeft gezien dat er een slot om de quad is gedaan, bevestigend beantwoord. Centraal Beheer heeft zijn standpunt echter gehandhaafd. Centraal Beheer heeft gewezen op de verklaring van de verbalisant en hecht dus geen waarde aan de verklaringen van de getuigen.

Procedure bij het Kifid

De verzekerde is vervolgens naar het Kifid gestapt om het standpunt van Centraal Beheer aangaande de fraude te bestrijden en de door Centraal Beheer doorgevoerde maatregelen ongedaan gemaakt te krijgen.

Reeds ter zitting heeft Centraal Beheer het fraudestandpunt herzien en aangekondigd de genomen maatregelen ongedaan te maken. Centraal Beheer heeft het standpunt dat de schadeclaim op juiste gronden is afgewezen echter gehandhaafd, omdat de verzekerde volgens Centraal Beheer niet heeft aangetoond dat de quad met een ART 4 slot was beveiligd. De verzekerde heeft tegenover de verbalisant bevestigd dat hij de quad niet had afgesloten en de verbalisant heeft aan Centraal Beheer bevestigd dat de verzekerde niet had aangegeven dat hij de quad door middel van een goedgekeurd slot op slot had gezet, aldus Centraal Beheer.

De commissie van het Kifid beoordeelt of Centraal Beheer dekking moet verlenen voor de schade van de verzekerde.  Of de schade van de verzekerde onder de dekking van de verzekering valt, hangt af van wat in de voorwaarden is bepaald. Uit artikel 9 van de voorwaarden volgt dat schade door diefstal is gedekt als de quad op slot stond met een goedgekeurd ART 4 slot. Centraal Beheer heeft aangevoerd dat niet is voldaan aan deze voorwaarde met als gevolg dat er geen recht op schadevergoeding is.

Omdat de verzekerde een beroep doet op dekking, is het aan hem om aan te tonen dat aan de voorwaarde voor dekking is voldaan. De commissie van het Kifid is van oordeel dat hij hierin is geslaagd. De commissie wijst allereerst op het feit dat de verzekerde tegenover de door Centraal Beheer ingeschakelde toedrachtonderzoeker heeft verklaard dat hij de aankoopnota van een Vinz ART 4 slot en de bijbehorende sleutels aan de verzekeraar heeft overhandigd. Het voorgaande is door Centraal Beheer niet betwist. Daarnaast heeft de verzekerde bij de digitale aangifte bij ‘extra beveiligingsmaatregelen’ vermeld dat sprake was van een ‘goedgekeurd slot’. Tot slot acht de commissie van belang dat de drie getuigen hebben verklaard dat zij hadden gezien dat de quad op slot werd gedaan dan wel op slot stond. Deze omstandigheden in samenhang bezien, leiden tot het oordeel dat de verzekerde voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de quad met een goedgekeurd ART 4 op slot stond. Dit betekent dat de consument heeft voldaan aan de in artikel 9 van de voorwaarden gestelde beveiligingseis.

Overigens is de gestolen quad in februari 2022 teruggevonden door de politie. Ten tijde van de zitting had de verzekerde zijn quad echter nog niet teruggekregen van de politie. Volgens de verzekerde was de quad met schade teruggevonden. De commissie oordeelt dat Centraal Beheer alsnog dekking moeten verlenen en voor verdere afhandeling van de schadeclaim moeten zorgen met inachtneming van de verzekeringsvoorwaarden. Omdat de omvang van de schade nog niet vaststaat, zal de verzekeraar deze moeten (laten) vaststellen. Dit geldt overigens niet als duidelijk is dat de verzekerde de quad niet terugkrijgt. In dat geval is de omvang van de schade reeds bepaald en kan de verzekeraar op basis van de akkoordverklaring van 20 juli 2021 tot afwikkeling van de schadeclaim conform de verzekeringsvoorwaarden overgaan.

Conclusie

Onderhavige uitspraak toont opnieuw aan dat ageren tegen een onterechte fraudeclaim van een verzekeraar kan lonen. Was de verzekerde in kwestie niet naar het Kifid gestapt, dan had Centraal Beheer zijn standpunt dat de verzekerde haar opzettelijk heeft misleid gehandhaafd en had de verzekerde kunnen fluiten naar de vergoeding van zijn schade. Ter zitting heeft Centraal Beheer kennelijk ingezien dat zijn standpunt aangaande de fraude geen stand kon houden. Desalniettemin druipt de grootste verzekeraar van het land als verliezer af, daar ook zijn standpunt dat de schadeclaim terecht is afgewezen op basis van de polisvoorwaarden géén standhoudt bij het Kifid.

Het is de tweede keer in zeer korte tijd dat Centraal Beheer een gevoelige nederlaag lijdt bij het Kifid. Op 8 juli 2022 oordeelde de commissie namelijk al dat zij een cliënt van ons kantoor gedurende anderhalf jaar ten onrechte had beschuldigd van fraude. Een blog over die uitspraak kunt u hier teruglezen.

Wordt u ook verdacht van fraude en wenst u dat stevig aan te vechten, dan kunt u contact opnemen met mr. Demen Bülbül en mr.drs. Edgar Mulders van ons kantoor. Zij helpen u graag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *