Vallende pallets: de werkgever aansprakelijk voor de schade van de werknemer?

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 14 juni 2017 een interessante uitspraak gewezen over werkgeversaansprakelijkheid. De uitspraak betreft een ongeval van 18 juni 2014. Het slachtoffer in deze zaak schreef in het kader van zijn masterstudie een thesis over hoe de uitgaven voor opslag van een firma het beste beheerst konden worden. In het kader van zijn thesis liep het slachtoffer stage bij een bedrijf waar hij even later een contract krijgt aangeboden voor Manager Warehouse & Logistics.

Op de ongevalsdatum komt een Poolse vrachtwagenchauffeur vracht lossen. De pallets die de Poolse man bij zich heeft, kunnen echter niet in de loods bij het bedrijf worden geplaatst zonder dat een andere stapel pallets verplaatst moeten worden. Het slachtoffer pakt de klus op en verplaatst de stapel pallets. Terwijl hij dit aan het doen is, valt één stapel met pallets om met alle gevolgen van dien: een verbrijzeld linker onderbeen en voet.

Het slachtoffer stelt zijn werkgever aansprakelijk op grond van artikel 7:658 BW. De werkgever wijst de vordering af en het slachtoffer start een procedure bij de kantonrechter. De kantonrechter oordeelt:

“Bij de beoordeling van de vraag of een werkgever haar zorgplicht is nagekomen wordt het volgende tot uitgangspunt genomen. Indien vaststaat dat een werknemer schade heeft opgelopen in de uitoefening van zijn werkzaamheden maar de toedracht van het ongeval onduidelijk is, is het niet aan de werknemer om te bewijzen hoe het ongeval zich heeft voltrokken of wat de oorzaak daarvan is geweest. Het is aan de werkgever om te stellen en zo nodig te bewijzen (kort gezegd) dat zij al die maatregelen heeft genomen en al die aanwijzingen heeft gegeven die redelijkerwijs nodig waren om dit specifieke ongeval te voorkomen dan wel, indien de toedracht van het ongeval niet komt vast te staan, door te stellen en zo nodig te bewijzen welk veiligheidsmaatregelen in het algemeen zijn genomen.”

De toedracht van het ongeval is in zoverre duidelijk: het omvallen van twee beladen en op elkaar gestapelde pallets staande op de rand van het perron. Het slachtoffer en de werkgever twisten in deze zaak echter over de oorzaak hiervan, althans het instabiel worden van de op elkaar gestapelde pallets. Volgens het slachtoffer zijn de pallets omgevallen door het breken van de tussenliggende pallets. De werkgever stelt echter dat de pallets zijn omgevallen doordat het slachtoffer gelijktijdig met een pompwagen de twee laatste beladen pallets heeft verplaatst naar de rand van het perron.

De rechter komt in deze zaak tot het oordeel dat indien het ongeval het gevolg is van het breken van de tussenliggende pallets, zoals het slachtoffer stelt, er sprake is van een schending van de zorgplicht van de werkgever. Het ligt immers op de weg van de werkgever om zorg te dragen voor deugdelijke materialen (zie rechtsoverwegingen 4.6. t/m 4.11).

Indien er wordt uitgegaan van de door de werkgever gestelde toedracht, dan geldt volgens de rechter óók in dat geval dat de werkgever tekort is geschoten in de nakoming van haar zorgplicht. Het staat immers vast dat in de loods van de werkgever pallets twee- en driehoog stonden opgeslagen. Ook al had het de werknemers van de werkgever duidelijk behoren te zijn dat op elkaar gestapelde pallets met zakken niet zonder risico verplaatst kunnen worden, dan nog brengt de zorgplicht van de werkgever met zich mee dat zij haar werknemers instrueert, zelfs verbiedt, om pallets niet gestapeld te vervoeren.

De werkgever heeft nog aangevoerd dat het slachtoffer een “deskundige” was op het gebied van veiligheid en hij uit hoofde daarvan van de risico’s verbonden aan het verplaatsten van de gestapelde pallets op de hoogte had moeten zijn. Hij had immers over dit onderwerp zijn scriptie geschreven. De rechter gaat hier niet in mee en is van oordeel dat indien het slachtoffer gezien zou kunnen worden als “deskundige” na het schrijven van zijn thesis over opslag, dat dit niet afdoet aan de zorgplicht van de werkgever.

Nu concluderend vaststaat dat in het geheel géén veiligheidsinstructies zijn gegeven door de werkgever, wordt de werkgever aansprakelijk gehouden voor het ongeval dat het slachtoffer is overkomen op grond van artikel 7:658 BW.

Contact

Bent u het slachtoffer van een arbeidsongeval, hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur e-mail naar info@jba.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *