Schadevergoeding aan veteranen

Bent u als beroeps- of dienstplichtig militair uitgezonden en heeft u te maken met lichamelijk of geestelijk letsel door de uitzending? Ook dan kunt u terecht bij Jeroen Bosch Advocaten.

Voor veteranen wordt compensatie geregeld als gevolg van uitzendgerelateerde schade. Er worden verschillende schadevergoedingsmogelijkheden geregeld waarbij een onderscheid wordt gemaakt op basis van de ontslagdatum.

Bent u uitgezonden geweest en vóór 1 juli 2007 ontslagen? Dan kunt u aanspraak maken op de bijzondere uitkering ereschuld. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de mate van invaliditeit met dienstverband en kan oplopen tot maximaal € 125.000. De ereschuld betreft een eenmalige uitkering. Heeft u ondanks de uitkering ereschuld nog schade, dan zult u de Minister van Defensie aansprakelijk moeten stellen.

Bent u na 1 juli 2007 ontslagen en heeft u uitzendgerelateerde schade, dan heeft u recht op een volledige schadevergoeding van uw letsel.

Momenteel is ons kantoor bezig met het in kaart brengen van een schade voor veteranen. Deze schade wordt in kaart gebracht op basis van een door het Ministerie van Defensie opgestelde regeling. Deze regeling heet de Volledige Schadevergoedingsregeling.

Volledig Schadevergoedingsregeling, wat is dat?

Het regelen van volledige schadevergoeding is bedoeld voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers die door hun gevaarzettende dienstuitoefening lichamelijk of psychisch gewond zijn geraakt en daar nog dagelijks de gevolgen van ervaren.

De uitvoeringsregeling is in november 2014 vastgesteld na uitvoerig overleg tussen de Minister van Defensie en de militaire vakbonden. Met het regelen van volledige schadevergoeding wil de Minister van Defensie zijn waardering uitspreken voor de inzet van militairen tijdens oorlogsomstandigheden of een crisisbeheersingsoperatie als gevolg waarvan zij letsel hebben opgelopen.

Indien u als veteraan in aanmerking komt voor een volledige schadevergoeding hoeft u niet langer een schadeclaimprocedure in te stellen om een bepaalde schade vergoed te krijgen. Voor deze regeling is namelijk geen aansprakelijkheid vereist. Het doel van deze regeling is juist om de schadeafhandeling te vereenvoudigen en te versnellen.

Wanneer kom je in aanmerking voor volledige schadevergoeding?

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

a. de beroepsmilitair en de reservist die op of na 1 juli 2007 is ontslagen of de dienstplichtige wiens dienstplicht op of na 1 juli 2007 is geëindigd, bij wie sprake is van invaliditeit met dienstverband en een medische eindtoestand is vastgesteld. Hiervoor is niet een mate van invaliditeit van ten minste 10% vereist;

b. de militair die ontslagen is voor 1 juli 2007, bij wie sprake is van invaliditeit met dienstverband als gevolg van inzet tijdens oorlogsomstandigheden of een crisisbeheersingsoperatie en bij wie een medische eindtoestand is vastgesteld en de aanvraag voor toekenning van een invaliditeitspensioen is ingediend op of na 1 juni 2012. Hiervoor is niet een mate van invaliditeit van ten minste 10% vereist;

c. de nabestaanden van de militair die op of na 1 juli 2007 is overleden en die als gevolg van dat overlijden aanspraak hebben op een voortdurend partner- of wezenpensioen als bedoeld in het Besluit bijzondere militaire pensioenen. Er moet tevens een verband bestaan tussen het overlijden van de militair en de verwonding, ziekten of gebreken die tot het recht op invaliditeitspensioen zouden hebben geleid.

Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking?

De aard en het letsel zijn bepalend voor de vaststelling van de hoogte van de schade en de beantwoording van de vraag welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen. De schade wordt vastgesteld door een vergelijking te maken tussen enerzijds de feitelijke situatie waarin je geconfronteerd wordt met het opgelopen letsel en anderzijds de denkbeeldige situatie waarin je geen letsel zou hebben opgelopen.

Veel voorkomende schadeposten zijn : verlies aan arbeidsvermogen, huishoudelijke hulp, verlies aan zelfwerkzaamheid, medische kosten en reiskosten.

Is de schadevergoeding wel zo volledig?

De vraag is echter of de schadevergoeding wel zo volledig is. U kunt namelijk niet in aanmerking komen voor smartengeld als u aanspraak maakt op een bijzondere invaliditeitsverhoging (Centrale Raad van Beroep 28 juni 2007, LJN BA 9032). Ook is de Volledige Schadevergoedingsregeling slechts van toepassing op de restschade. Wat wordt hier mee bedoeld? Met restschade wordt bedoeld de schade die resteert indien u al uw rechtspositionele aanspraken heeft benut. Gedacht kan worden aan het militair invaliditeitspensioen (vanuit het ABP), een bijzondere invaliditeitsverhoging, ABWZ- en WMO voorzieningen en diverse andere voorzieningen en verstrekkingen.

U dient dus eerst een beroep te doen op deze rechtspositionele aanspraken alvorens u in aanmerking kan komen voor volledige schadevergoeding. De Volledige Schadevergoedingsregeling biedt uiteindelijk een aanvulling op verstrekkingen en resulteert dus wél in een volledige vergoeding naar civiel recht.

De schade is in kaart gebracht, wat nu?

Het verzoek tot volledige schadevergoeding wordt ingediend bij het Ministerie van Defensie. Het Ministerie beoordeelt het verzoek aan de hand van de bepalingen uit de uitvoeringsregeling. Indien er overeenstemming wordt bereikt over de hoogte van de schadevergoeding biedt het Ministerie een vaststellingsovereenkomst aan.

Indien er geen overeenstemming wordt bereikt met het Ministerie over de schade, kan er advies worden gevraagd aan Commissie van Advies Volledige schadevergoeding. De Minister kent de schadevergoeding toe overeenkomstig het advies, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om van het advies af te wijken.

Leuk nieuwtje

Melissa heeft succesvol de master Aansprakelijkheid- en Verzekeringsrecht afgerond aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Eén van haar docenten was prof. mr. Siewert Lindenbergh. Op 27 november is prof.mr. Siewert Lindenbergh door de Ministerie van Defensie benoemd tot voorzitter van de Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding. De Erasmus Universiteit te Rotterdam heeft hier op 30 november jl. en kort artikel over gepubliceerd.

Conclusie

De Volledige Schadevergoedingsregeling biedt een aanvulling op verstrekkingen waarop veteranen krachtens hun rechtspositie aanspraak hebben en resulteert in een volledige vergoeding naar civiel recht. Veteranen die na 1 juli 2007 zijn ontslagen (of veteranen die voor 1 juli 2007 zijn ontslagen maar het militair invaliditeitspensioen na 1 juni 2012 hebben aangevraagd) komen in aanmerking voor een volledige schadevergoeding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *