Chestnut Horse Grazing in a Fall Alpine Field IV

Ouders aansprakelijk voor letsel van hun dochter

Chestnut Horse Grazing in a Fall Alpine Field IV

Ondanks oordeelde de rechtbank Gelderland over een casus waarin een zesjarig meisje ernstig traumatisch schedel- en hersenletsel heeft opgelopen nadat zij door een paard tegen het hoofd werd getrapt. In het geding was aan de orde of de bezitter van het paard aansprakelijk is voor de gevolgen van de trap of dat de moeder van het meisje aansprakelijk is.

Casus

Op 18 september 2016 is een moeder met haar zesjarige dochter op bezoek gegaan bij kennissen die woonden in een boerderij. Op een weiland, gelegen op een paar honderd meter afstand van deze boerderij, liepen twee paarden. Na het avondeten is het zesjarige meisje met toestemming van haar moeder samen met twee zonen van de kennissen naar de wei gelopen om de paarden een appel te voeren. De kinderen is tweemaal te verstaan gegeven dat zij niet bij de paarden in de wei mochten komen, maar dat zij voor het hek moesten blijven staan.

De ouders van de kinderen hebben op de naleving van deze waarschuwing niet toegezien. Het zesjarige meisje is toch het weiland met de paarden ingegaan. Hier is zij het slachtoffer geworden van een trap tegen het hoofd van een van de twee paarden, met alle gevolgen van dien. Het slachtoffer kan onder andere niet meer spreken en niet meer normaal eten.

De moeder van het slachtoffer heeft de rechtbank allereerst verzocht om voor recht te verklaren dat de bezitter van het paard aansprakelijk is op grond van artikel 6:179 BW. Daarnaast heeft de moeder van het slachtoffer ook verzocht om voor recht te verklaren dat zijzelf aansprakelijk is voor de schade van haar dochter op grond van artikel 6:162 BW.

Hoe oordeelt de rechtbank?

De rechtbank gaat niet uitgebreid in op de aansprakelijkstelling van de bezitter van het paard op grond van artikel 6:179 BW. De rechtbank gaat met name in op datgene dat de moeder zichzelf namens haar dochter verwijt. De moeder verwijt zichzelf te zijn tekortgeschoten in haar ouderlijke zorgplicht. De moeder heeft  nagelaten de in het maatschappelijk verkeer betamelijke toezicht te houden op haar dochter.

De rechtbank merkt allereerst op dat een ouder de zorg en de verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid van het kind en uit dien hoofde te plicht heeft het kind te behoeden voor gevaar. Dit betekent ook dat een ouder het kind de nodige vrijheid en zelfstandigheid dient te gunnen zodat het kind zich ook kan ontwikkelen. Dit heeft tot gevolg dat kinderen soms onvermijdelijk aan risico’s worden blootgesteld. In de eerste plaats is het dan ook aan de ouder zelf om te bepalen welke risico’s wel en niet aanvaardbaar zijn. Dit betekent echter niet dat de keuze van een ouder tegenover het kind niet onrechtmatig kan zijn.

In onderhavige casus gaat het om de trap van een dier. Dieren zijn gevaarlijk vanwege de eigen energie van het dier. Paarden vormen voor kleine, kwetsbare kinderen een bijzonder ernstig veiligheidsrisico vanwege de grootte en de massa van het dier. De moeder van het slachtoffer wist dit ook. Zij heeft haar dochter daarom ook geïnstrueerd niet in de wei te komen, maar voor het hek te blijven staan. De moeder heeft haar dochter dan ook volgens de rechtbank welbewust blootgesteld aan het risico dat aan de paarden inherent was. De moeder is er vanuit gegaan dat zij het gevaar met de herhaalde instructie beteugeld had. Zij heeft dan ook geen nader toezicht gehouden.

De rechtbank acht het gevaar en de voorzienbare gevolgen van een ongeval zoo ernstig dat het nalaten van de moeder van het slachtoffer zo onzorgvuldig wordt geacht dat zij daartoe in redelijkheid niet heeft kunnen komen. De rechtbank oordeelt dat de moeder de verantwoordelijkheid voor het gevaar niet volledig in handen kon geven van haar zesjarige dochter. De moeder had dan ook zelf op de daadwerkelijke naleving van haar instructies moeten toezien.

Conclusie

De rechtbank verklaart voor recht dat de moeder van het slachtoffer op grond van artikel 6:162 BW aansprakelijk is voor de schade die haar dochter heeft geleden en nog zal lijden in verband met het ongeval op 18 september 2016.

Contact

Wilt u graag advies over dit onderwerp? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *