Opheffing BEM-clausule voor behoud bijstandsuitkering?

Op 9 maart 2021 heeft de Rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een zaak die betrekking had op een rekening met BEM-clausule. De uitspraak kunt u hier teruglezen.

Wat was er aan de hand?

Eerder is de vader van een minderjarige overleden als gevolg van een verkeersongeval. De aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker van het ongeval heeft toen een bedrag van € 25.000,00 aan affectieschade betaald aan het minderjarige kind van de overledene. Het bedrag is gestort op een rekening met een BEM-clausule die op naam staat van het minderjarige kind.

BEM staat voor: Belegging, Erfenis en andere gelden Minderjarigen. Deze BEM-clausule houdt in dat er op een bestaande of nieuwe (spaar)rekening een clausule wordt gezet die de letselschadevergoeding blokkeert gedurende de minderjarigheid van het kind. De wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige kunnen slechts met toestemming van de kantonrechter over het geld beschikken. Een BEM-clausule dient als bescherming, zodat het geld op de rekening enkel kan worden besteed aan speciale, op het persoonlijk nut van de minderjarige gerichte, uitgaven.

In deze zaak was aan verzoekster, de moeder van het kind, een bijstandsuitkering toegekend. Het besluit van de gemeente bevatte wel een verplichting aan verzoekster om de kantonrechter te verzoeken de BEM-clausule die op de rekening van haar kind van toepassing was, op te heffen. Verzoekster staat niet achter het verzoek. Ze begrijpt uit het besluit van de gemeente dat het geld van haar kind eerst opgemaakt moet worden en dat zij geen bijstandsuitkering ontvangt als zij de rechter niet verzoekt tot opheffing van de BEM-clausule. Verzoekster vindt dit niet terecht en doet het verzoek dan ook alleen omdat de gemeente dit van haar verlangt.

De beoordeling

De kantonrechter merkt op dat hij op grond van artikel 1:356 lid 1 BW slechts aanwijzingen of machtigingen geeft indien dit hem in het belang van de minderjarige noodzakelijk, nuttig of wenselijk blijkt te zijn.

De kantonrechter oordeelt dat het de bedoeling is van de BEM-clausule dat ervoor gewaakt wordt dat het geld van de minderjarige gedurende zijn minderjarigheid aan andere zaken wordt besteed dan aan speciale, op het persoonlijk nut van de minderjarige gerichte, uitgaven. Voor het levensonderhoud van minderjarigen en hun ouders worden deze gelden daarom in beginsel niet gebruikt aangezien ouders de verplichting hebben in het levensonderhoud van hun kinderen te voorzien. In uitzonderlijke gevallen waarbij sprake is van onvoldoende gezinsinkomen kan daarop een uitzondering gemaakt worden.

Van belang is dat er op grond van artikel 1:392 lid 1 BW ook een onderhoudsverplichting bestaat voor kinderen ten opzichte van hun ouders, voor zover de ouder behoeftig is en er geen (vroegere) partner is die onderhoudsplichtig is. Dit wetsartikel geldt in beginsel ook voor minderjarige kinderen.

Naar het oordeel van de kantonrechter kan deze verplichting echter niet zover gaan dat minderjarige kinderen verplicht worden al hun vermogen aan te wenden voor het onderhoud van hun ouder(s). De kantonrechter acht het noodzakelijk en wenselijk dat een minderjarige in ieder geval minimaal een bedrag van € 30.000,00 op een rekening met een BEM-clausule overhoudt voordat er mogelijk kan worden overgegaan tot opheffing van (een deel van) de BEM-clausule voor het doel als bovenvermeld. Daarbij heeft de kantonrechter aansluiting gezocht bij de aanbevelingen meerderjarigenbewind.

Conclusie

Het minderjarige kind heeft een vermogen van € 25.000,00. Het verzoek wordt afgewezen. Het vermogen van haar minderjarige kind levert geen grond op voor het stopzetten van de bijstandsuitkering van verzoekster.

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Dit blog is geschreven door Jarno te Bogt. Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073 212 0027, stuur een Facebookbericht, of stuur een e-mail naar info@jba.nl.

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *