Euthanasie bij voltooid leven: keert een overlijdensrisicoverzekering dan ook uit?

Morgen vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Een van de onderwerpen van de verkiezingen betreft euthanasie bij voltooid leven. Indien euthanasie bij voltooid leven in Nederland wettelijk wordt geregeld, vragen wij ons af hoe zich dit zal verhouden met een afgesloten overlijdensrisicoverzekering en een uitkering uit deze verzekering. Hier staan wij in het navolgende bij stil.

Euthanasie en euthanasie bij voltooid leven

Van euthanasie is sprake als je leven op eigen verzoek door een ander wordt beëindigd. Een reden om euthanasie te plegen is in geval van ondraaglijk lijden, bijvoorbeeld als er sprake is van een ongeneeslijke ziekte. In de Euthanasiewet staat dat een arts mag meewerken aan levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding. De arts moet dan wel de zorgvuldigheidseisen uit de wet naleven.

Euthanasie verschilt met euthanasie bij voltooid leven. We spreken van euthanasie bij voltooid leven, omdat mensen die hun leven voltooid vinden meestal niet ongeneeslijk ziek zijn. Wel kunnen ze lichamelijk aftakelen, afhankelijk worden van anderen en te maken krijgen met het verlies van regie over hun leven.

Artsen staan huiverig tegenover een euthanasieverzoek of hulp bij zelfdoding van mensen die hun leven voltooid vinden. Zij baseren zich op de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2002 (ECLI:NL:HR:2002:AE8772) waarin is bepaald dat euthanasie en hulp bij zelfdoding alleen is toegestaan als er sprake is van een ziekte.

Euthanasie bij voltooid leven betreft een belangrijk onderwerp van de Tweede Kamerverkiezingen. Verschillende politieke partijen hebben een mening over de toepassing van euthanasie bij voltooid leven.

Standpunten van diverse politieke partijen over euthanasie bij voltooid leven

D66 is van mening dat veel mensen met de huidige Euthanasiewet niet geholpen zijn, omdat deze wet alleen maar vanuit een medisch perspectief kijkt. Er zijn echter ook veel mensen die op geen enkele manier nog verder willen leven omdat zij daar niets meer van verwachten. Met het wetsvoorstel euthanasie bij voltooid leven wil de D66 het mogelijk maken dat ook mensen die niet lijden aan een ongeneeslijke ziekte euthanasie kunnen plegen.

Groen Links stelt zich ook op het standpunt dat euthanasie bij een voltooid leven geregeld moet worden in de wet. Mensen moeten zelf kunnen beschikken over hun leven, ook als zij dit zonder medisch urgente redenen als voltooid ervaren. De wettelijke erkenning van euthanasie bij een voltooid leven is daarom een belangrijk onderdeel van het zelfbeschikkingsrecht.

De PvdA is van mening dat euthanasie een onderdeel is van het recht op zorg. Mensen die hun leven voltooid vinden, willen zij het recht op stervenshulp geven.

De VVD vindt het belangrijk dat mensen zelf de keuze hebben om euthanasie te plegen. Er zijn ook andere mensen dan alleen maar “zieke mensen” van mening dat hun leven is afgerond. Ook zij hebben de wens om menswaardig te sterven, hoewel ze volgens de huidige maatstaven niet ondraaglijk en uitzichtloos lijden. De VVD wil het mogelijk maken om aan de oprechte wens van deze mensen te voldoen.

De ChristenUnie is géén voorstander van euthanasie. Euthanasie kan volgens de ChristenUnie niet als een normaal medisch handelen worden beschouwd.

Volgens de SGP is het leven het meest kostbare geschenk dat God ons geeft. Daar moeten mensen van afblijven. Het beste zou zijn als de Euthanasiewet zou worden ingetrokken, aldus de SGP.

De vraag is nu hoe een wettelijke regeling van euthanasie bij voltooid leven zich zal verhouden met een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering.

De overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die bij overlijden van een verzekerde een afgesproken bedrag uitkeert. De hoogte van het bedrag (het verzekerd bedrag) en de looptijd van de verzekering kunnen zelf door de verzekerde worden bepaald.

Aan een overlijdensrisicoverzekering zijn wel voorwaarden verbonden. Niet alle gevallen van overlijden zijn namelijk verzekerd onder een overlijdensrisicoverzekering. Deze gevallen/uitzonderingen zijn te vinden in de polisvoorwaarden.

Hoe dienen overlijdensrisicoverzekeraars om te gaan met euthanasie bij voltooid leven?

Euthanasie wordt door verzekeraars niet gezien als zelfmoord. Sluit je een overlijdensrisicoverzekering af en pleeg je in de eerste twee jaar euthanasie? Dan keren de meeste verzekeraars een geldbedrag uit. De verzekeraars eisen dan wel dat de euthanasie volgens de regels van de Euthanasiewet is gepleegd.

Verzekeraar Nationale Nederlanden vormt de enige uitzondering op bovengenoemde. Als je binnen twee jaar na het afsluiten van je overlijdensrisicoverzekering overlijdt als gevolg van euthanasie, dan keert Nationale Nederlanden niet uit. Kom je na twee jaar te overlijden door euthanasie? Dan keren alle verzekeraars uit, ook Nationale Nederlanden.

Hoe zit dat dan met euthanasie bij voltooid leven? Het antwoord kan simpelweg nog niet worden gegeven, omdat de oplossing er nog niet is. Euthanasie bij voltooid leven is nog niet wettelijke geregeld, waardoor verzekeraars hun polisvoorwaarden hier nog niet op hebben aangepast.

Hoe vinden wij, de advocaten van Jeroen Bosch Advocaten, dat het geregeld moet worden in de polisvoorwaarden? De standpunten van de meeste politieke partijen zien erop dat euthanasie bij voltooid leven mogelijk moet worden gemaakt en er niet langer een uitzondering mag worden gemaakt voor mensen met een ziekte. Als er niet langer onderscheid mag worden gemaakt voor mensen met een ziekte of mensen zonder ziekte (maar wel met een voltooid leven), dan mag wat ons betreft ook geen uitzondering worden gemaakt voor de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering.

Indien er sprake is van euthanasie bij voltooid leven, zal naar onze mening in de polisvoorwaarden moeten worden opgenomen dat uitgekeerd dient te worden. Het moet niet uitmaken of de levensbeëindiging binnen of na de twee jaar na het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering plaatsvindt. De levensbeëindiging moet dan wel volgens de regels van de nieuwe aangepast Euthanasiewet worden gepleegd.

Na de Tweede Kamerverkiezingen zal pas duidelijk worden of en hoe de Euthanasiewet wordt aangepast en welk gevolgen dit zal hebben voor een overlijdensrisicoverzekering. Wij houden u op de hoogte.

Contact

Hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *