Deelgeschil over productaansprakelijkheid met buitenlandse producenten

Dat een deelgeschil ook geschikt kan zijn in het kader van productaansprakelijkheid, waar buitenlandse partijen bij zijn betrokken, blijkt wel uit een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. In deze procedure heeft de rechtbank geoordeeld dat drie buitenlandse producenten aansprakelijk zijn voor de letselschade van verzoekster die is ontstaan door een fles wijn die uit elkaar sprong tijdens het ontkurken.

Het juridisch kader

Op onze website hebben wij al eerder stilgestaan bij het juridisch kader betreffende productaansprakelijkheid. Meer daarover leest u hier. In een notendop komt het erop neer dat een producent op grond van artikel 6:185 BW aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product.

De casus

Op 6 oktober 2012 springt een fles wijn tijdens het ontkurken plotseling uit elkaar, als gevolg waarvan verzoekster ernstig letsel heeft opgelopen door de rondvliegende glassplinters.

Er worden vier partijen door verzoekster in het deelgeschil betrokken, te weten:

  • De distributeur van de fles wijn van Italië naar Nederland;
  • De producent van de wijn, die de wijn tevens heeft gebotteld;
  • De producent van de fles;
  • Een vennootschap behorende tot de producent van de wijn, die vermeld staat op het etiket van de fles (deze partij is opgeroepen in het geding te verschijnen, maar is niet verschenen).

Verzoekster acht alle partijen hoofdelijk aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade.

Het deelgeschil

De rechtbank Rotterdam is bevoegd van dit geschil kennis te nemen nu het Nederlands Recht van toepassing is. De rechtbank acht de kwestie bovendien geschikt voor een deelgeschil. Het betreft één ongeval waar weliswaar meerdere, deels buitenlandse, partijen bij zijn betrokken, maar deze partijen zijn allen gevestigd in de EU, zodat de toepasselijke regelgeving gelijk is voor alle verweersters. De zaak is derhalve niet te complex voor een deelgeschil.

De standpunten van partijen en het oordeel van de rechter

Verzoekster acht alle partijen hoofdelijk aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade.

Verweerster 1

Ten aanzien van de distributeur van de wijn stelt verzoekster zich op het standpunt dat zij is aan te merken als producent in de zin van artikel 6:187 lid 3 BW en primair aansprakelijk is op grond van artikel 6:185 BW. Indien de distributeur van de wijn niet wordt aangemerkt als producent, stelt verzoekster zich subsidiair op het standpunt dat de distributeur van de wijn aansprakelijk is op grond van een onrechtmatige daad.

De distributeur van de wijn stelt zich op het standpunt dat zij geen producent is in de zin van artikel 6:187 lid 3 BW nu de fles wijn in de EU is geproduceerd en geïmporteerd. Van een onrechtmatige daad is volgens haar geen sprake, omdat daarvoor vereist is dat het in het verkeer brengen van een gebrekkig product aan haar kan worden toegerekend. En daar is volgens de distributeur van de wijn geen sprake van.

De rechtbank oordeelt dat de verweren slagen. De distributeur van de wijn kan volgens de rechtbank inderdaad niet aangemerkt worden als producent in de zin van artikel 6:187 lid 3 BW en van een onrechtmatige daad is geen sprake, omdat verzoekster enkel heeft gesteld dat de fles gebrekkig is en niet gesteld en bewezen is dat de distributeur van de wijn hier schuld aan had.

Verweerster 2 en 3

De toedracht van het ongeval is door beide partijen betwist. Zij hebben aangevoerd dat niet kan worden uitgesloten dat verzoekster de fles niet op normale wijze heeft ontkurkt en dat om die reden de fles uit elkaar is gesprongen. Bovendien stelt de producent van de fles dat de vordering jegens haar is verjaard (drie jaar bij productaansprakelijkheid).

De rechtbank oordeelt dat beide verweren niet opgaan. Ten aanzien van de verjaring oordeelt zij dat het ongeval op 6 oktober 2012 is gebeurd en de producent van de fles weliswaar op 13 september 2017 in het geding is betrokken, maar dat verzoekster pas op 26 augustus 2015 bekend is geraakt met de identiteit van deze producent. Vervolgens is de producent binnen de termijn van drie jaar aansprakelijk gesteld. De rechtbank oordeelt dat de zaak derhalve niet is verjaard.

Ten aanzien van het op een niet normale wijze ontkurken van de fles oordeelt de rechtbank dat er in beginsel vanuit gegaan mag worden dat een fles wijn, ook mousserende wijn waarbij de kurk onder druk staat, niet uit elkaar mag springen als deze wordt ontkurkt. Als dat wel gebeurt, dan mag aangenomen worden dat de fles gebrekkig is. Verzoekster heeft een expertiserapport in het geding gebracht waaruit blijkt dat er sprake is van een fabricagefout van de fles, alsmede een getuigenverklaring die de gestelde toedracht ondersteunt. Kortom, de rechtbank oordeelt dat beide producenten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die verzoekster heeft geleden en nog zal lijden.

Verweerster 4

Ook de partij die genoemd staat op het etiket wordt aangemerkt als producent en wordt door de rechtbank hoofdelijk aansprakelijk geacht voor de schade die verzoekster heeft geleden en nog zal lijden, nu zij niet in het geding is verschenen. Het verzoek jegens haar zal als niet gemotiveerd weersproken worden toegewezen met inachtneming van hetgeen daarover ten aanzien van verweerster 2 en 3 is overwogen.

Heeft u schade opgelopen door een gebrekkig product?

Wij helpen u graag. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor advies. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *