Coronavirus en de zorgplicht van de werkgever

Eerder plaatsten wij al een artikel over mogelijke aansprakelijkheidsrechtelijke vragen die kunnen rijzen met betrekking tot het coronavirus. Is het bijvoorbeeld mogelijk om uw werkgever aansprakelijk te stellen als u door het coronavirus schade lijdt? Ons artikel kunt u hier teruglezen. In dit artikel zullen wij nader ingaan op het mogelijk aansprakelijk stellen van een werkgever.

Grondslag werkgeversaansprakelijkheid

De grondslag voor het aansprakelijk stellen van een werkgever betreft artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Deze bepaling is van toepassing wanneer een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade heeft opgelopen. Het is ook aan de werknemer om te stellen, en bij betwisting te bewijzen, dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Ook ziektes opgelopen op het werk kunnen hieronder vallen.

Als vaststaat dat de werknemer schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden, is het aan de werkgever om te bewijzen dat hij niet aansprakelijk kan worden gehouden omdat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer.

Zorgplicht

Artikel 7:658 BW heeft tot doel bescherming te bieden aan werknemers voor zover dat redelijkerwijs gevergd kan worden in verband met de aard van de te verrichten werkzaamheden. Op grond van artikel 7:658 lid 1 BW rust daarom op de werkgever een zorgplicht ten aanzien van de veiligheid van zijn werknemers.

Deze zorgplicht houdt in dat de werkgever maatregelen dient te treffen en aanwijzingen dient te verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Deze zorgplicht strekt zich onder andere uit over de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee de arbeid wordt verricht. De zorgplicht van de werkgever betreft het onderhoud, het geven van instructies en het houden van toezicht op behoorlijk onderhoud en op behoorlijke naleving van de instructies die door hem zijn gegeven. Rechters hebben bepaald dat er aan de zorgplicht van werkgevers hoge eisen mogen worden gesteld.

Coronavirus en zorgplicht

De op de werkgever rustende zorgplicht brengt mee dat de werkgever dient te zorgen voor een veilige werksfeer. In het kader van het coronavirus is het daarom van belang dat de werkgever zorgt voor voldoende inlichtingen over de mogelijke symptomen van het coronavirus en de verspreiding daarvan.

Voor niet-besmette werknemers is het van belang dat de werkgever de werknemers met coronasymptomen naar huis stuurt. De veiligheid van de werksfeer komt namelijk in gevaar wanneer er zich een mogelijk besmette werknemer bevindt onder de niet-besmette werknemers. Vanwege de op hem rustende zorgplicht dient de werkgever immers te waken voor het ziek worden van zijn werknemers. Daarom zal de werkgever de nodige maatregelen moeten treffen en werknemers met symptomen naar huis moeten sturen, zelfs als een werknemer enkel symptomen van het zeer besmettelijke virus heeft zonder dat het coronavirus daadwerkelijk bij de werknemer is vastgesteld.

Thuiswerken

Om het risico op verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan de werkgever, indien dit mogelijk is, zijn werknemers ook de gelegenheid bieden om thuis te werken. Als een werkgever een werknemer thuis laat werken, is het van belang dat de werkgever in de gaten houdt of de werknemer wel gebruik kan maken van een ergonomisch ingerichte thuiswerkplek.

Een dergelijke werkplek zorgt ervoor dat werknemers in een goede lichaamshouding hun werk kunnen doen. Dit kan door het meubilair en overige hulpmiddelen aan te passen aan individuele behoeften, lichaamsmaten en werkzaamheden. Een ergonomisch ingerichte werkplek zorgt voor een verminderde kans op uitval van werknemers. Of de werkzaamheden nu op kantoor of bij de werknemer thuis plaatsvinden, een beeldschermwerkplek zal moeten voldoen aan de juiste eisen. Hier dient de werkgever dus voor te waken.

Contact

Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur een e-mail naar info@jba.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *