Bierfeestganger valt over muurtje: gebrekkige opstal?

Op 6 februari 2018 wees het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een arrest waarin opstalaansprakelijkheid een rol speelde. Het arrest is hier terug te lezen. In een eerder artikel hebben we het al eens over opstalaansprakelijkheid gehad. Toen ging het over de aansprakelijkheid van de wegbeheerder.

Casus
Tijdens een bierfeest in een horecagelegenheid heeft een man letsel opgelopen toen hij over een muurtje viel. Zijn letsel bestaat uit een gecompliceerde breuk in zijn rechterschouder. De man houdt de eigenaar van de horecaonderneming aansprakelijk voor de door hem geleden en nog te lijden schade. Volgens de man voldoet de feestzaal niet aan de eisen die men daaraan redelijkerwijs mag stellen.

Aansprakelijkheid ex. art. 6:174 BW
In artikel 6:174 BW is de aansprakelijkheid voor gebrekkige opstallen juridisch gedefinieerd. Een opstal is een gebouw of werk dat (direct of indirect) duurzaam met de grond is verenigd. Degene die in de openbare registers als eigenaar van de opstal of van de grond staat ingeschreven, wordt vermoed de bezitter van de opstal te zijn.

De bezitter van een opstal is aansprakelijk indien de opstal:
– Gebrekkig is: het niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen;
– Het gebrek gevaar aan personen of zaken oplevert;
– Dat gevaar zich verwezenlijkt: de opstal schade toebrengt aan personen of zaken.

Gebrekkigheid
Tussen partijen staat niet ter discussie dat het muurtje deel uitmaakt van een opstal, waarvan de eigenaar van de horecagelegenheid de bezitter is. In deze casus ging het om de vraag of de opstal gebrekkig was en daardoor gevaar voor personen of zaken is ontstaan. Wat wordt verstaan onder gebrekkigheid? De Hoge Raad formuleerde een maatstaf in het arrest Wilnis. Bij gebrekkigheid komt het aan op de – naar objectieve maatstaven te beantwoorden – vraag of de opstal, gelet op het te verwachten gebruik of de bestemming, met het oog op voorkoming van gevaar voor personen en zaken deugdelijk is, waarbij ook van belang is hoe groot kans op verwezenlijking van gevaar is en welke onderhouds- en veiligheidsmaatregelen mogelijk en redelijkerwijs te vergen zijn.

Oordeel van het Hof over de gebrekkigheid van de opstal
Het Hof is van mening dat er sprake is van een gebrekkige opstal. Het muurtje roept een gevaarlijke situatie in het leven, te weten de situatie dat een ‘feestganger’ het muurtje niet in de gaten heeft en erover valt. Daaraan doet niet af dat de brandweer de zaal heeft goedgekeurd. Uit het Wilnis-arrest volgt dat het enkele feit dat een opstal aan de algemene veiligheidseisen voldoet, niet betekent dat de opstal niet gebrekkig is. Het gevaar kon volgens het Hof gemakkelijk worden verminderd. Nu deze veiligheidsmaatregelen niet zijn getroffen, is er vanwege de aanwezigheid van het muurtje sprake van een gebrekkige opstal.

De eigenaar van de horecaonderneming stelt zich nog op het standpunt dat de man een behoorlijke hoeveelheid alcohol had gedronken en bekend was met de aanwezigheid van het muurtje. Volgens de eigenaar van de horecaonderneming heeft de man onvoldoende oplettendheid betracht.

Het hof volgt de eigenaar van de horecaonderneming niet in zijn betoog.  Zij stelt zich op het standpunt dat het muurtje zich bevindt in een voor het publiek toegankelijk gebouw, een horecagelegenheid. In de ruimte waar het muurtje staat kan het druk zijn. De mensen in deze ruimte hebben veelal alcoholische drank genuttigd en zullen doorgaans in een feestelijke stemming verkeren. Zij zijn immers naar de gelegenheid gekomen om er te feesten. De combinatie van alcoholgebruik en feeststemming is niet bevorderlijk voor de oplettendheid. Die omstandigheid levert nog geen eigen schuld op. Het is juist een omstandigheid die noopt tot een hoger veiligheidsniveau van de opstal.

Conclusie

De eigenaar van de horecaonderneming  is dus aansprakelijk voor de gebrekkige opstal en zal de schade van de man moeten vergoeden.

Contact
Jeroen Bosch Advocaten helpt u bij letselschade, aansprakelijkheidskwesties en verzekeringsrecht. Heeft u letsel opgelopen als gevolg van een gebrekkige opstal en bent u benieuwd of u de bezitter ervan aansprakelijk kunt stellen? Schroom dan niet om met ons contact op te nemen. Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888. Daarnaast kunt u ons een facebookbericht sturen of een e-mail naar info@jba.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *