Werkgever aansprakelijk voor ongeval met sleepboot?

Onlangs oordeelde de Rechtbank Rotterdam over een casus waarin een werknemer ernstig letsel opliep tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden op een sleepboot. De werkgever stelt dat deze werknemer zelf medeverantwoordelijk was voor de veiligheid. Het antwoord op de vraag of de werkgever aansprakelijk is voor de schade van de werknemer staat centraal. U kunt de uitspraak hier teruglezen.

Wat is er gebeurd?

De werknemer was werkzaam als eerste stuurman/werktuigkundige en had hiermee al veel ervaring. Op 17 september 2018 is de man tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden een ongeval overkomen. Bij het opdraaien van staaldraad op de lier, is het schip uit koers geraakt. Vervolgens is het staaldraad over het dek gezwiept en heeft hierbij de werknemer geraakt. De werknemer heeft ten gevolge van dit ongeval fors letsel opgelopen. Hij heeft drie ribben aan de rechterzijde van zijn borst gebroken, een klaplong opgelopen en knieletsel opgelopen, bestaande uit onder meer afgescheurde kniebanden.

Aanleiding procedure

De werknemer vordert in de deelgeschilprocedure onder andere een verklaring voor recht dat zijn werkgever op grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (BW) aansprakelijk is voor zijn schade. De werknemer is immers een arbeidsongeval overkomen in de uitoefening van de aan hem opgedragen werkzaamheden.

De werkgever heeft buiten rechte de aansprakelijkheid niet erkend, terwijl er door diens aansprakelijkheidsverzekeraar wel bedragen zijn overgemaakt aan de werknemer als voorschot op de schadevergoeding. In de procedure voert de werkgever aan dat de werknemer, als eerste stuurman met geruime ervaring, ook zijn eigen verantwoordelijkheid had kunnen én moeten nemen ten aanzien van de veiligheid en de werkmethode aan dek van het schip. De werknemer heeft namelijk beslist om geen toolboxmeeting te houden en was er ook van op de hoogte dat de kapitein hem niet kon zien op de positie waar hij stond.

Hoe oordeelt de rechtbank?

De rechtbank overweegt dat vaststaat dat de werknemer letsel heeft opgelopen in de uitoefening van zijn werkzaamheden, zodat zijn werkgever in beginsel aansprakelijk is voor de schade die de werknemer hierdoor lijdt. Dit is anders als de werkgever aantoont dat hij aan zijn zorgplicht uit hoofde van artikel 7:658 lid 1 BW heeft voldaan of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Volgens de rechter was er sprake van een gevaarlijke situatie. Het opspoelen onder spanning van een staaldraad is naar zijn aard immers een risicovolle operatie. Ook de kapitein die aanwezig was hij het ongeval heeft verklaard dat hij de uit te voeren manoeuvre niet beschouwde als een alledaagse routinematige operatie. De rechter oordeelt dat de werkgever onvoldoende maatregelen heeft getroffen en aanwijzingen heeft gegeven om mogelijke ongevallen te voorkomen.

Dat de werknemer als eerste stuurman geruime ervaring heeft en wist dat de kapitein hem niet kon zien, doet volgens de rechter niet af aan de plicht van de werkgever om de veiligheid op de werkplek te waarborgen. Sterker nog, volgens de rechtbank dient de werkgever er juist rekening mee te houden dat ook ervaren werknemers wel eens nalaten de zorgvuldigheid in acht te nemen of een inschattingsfout kunnen maken ten aanzien van mogelijke gevaren. Dat het de werknemer was die had beslist geen toolboxmeeting te houden maakt vorenstaande ook niet anders. Volgens de rechter kan de werkgever immers de verantwoordelijkheid die op hem rust voor een veilige werkomgeving niet uitbesteden aan een werknemer.

Conclusie

Omdat de werkgever volgens de rechtbank niet alles heeft gedaan wat van hem verwacht mocht worden om te voorkomen dat de werknemer schade zou lijden in de uitoefening van zijn werkzaamheden, heeft de werkgever niet aan zijn zorgplicht van artikel 7:658 BW voldaan. De werkgever is daarom aansprakelijk voor de schade die de werknemer hierdoor lijdt.

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Dit blog is geschreven door Femke Uijen. Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073 212 0027, stuur een Facebookbericht, of stuur een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *