Een verzekering afsluiten nadat het ongeval al heeft plaatsgevonden; hoe zit dat met dekking?

Het komt echt voor: een WAM-verzekering afsluiten nadat het ongeval heeft plaatsgevonden. Is er dan sprake van dekking of niet? Deze vraag werd voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag. De rechtbank heeft hier op 17 februari 2016 uitspraak over gedaan. Klik hier voor de uitspraak.

Wat was er aan de hand?

In deze zaak ging het om een vrouw die op 4 mei 2010 een WAM-verzekering heeft afgesloten bij Proteq, rechtsvoorganger van Reaal, voor een aan haar toebehorende Fiat 500. Vanaf 14 mei 2010 was de vrouw ook in het bezit van een Opel Corsa.

Op 3 augustus 2010 is met de Opel Corsa een ongeluk veroorzaakt. De linker voorband van de Opel Corsa is lek geraakt, waardoor de Opel Corsa begon te slingeren en een kettingbotsing heeft veroorzaakt. Ten gevolge van het ongeval zijn vijf motorrijtuigen beschadigd geraakt en hebben een aantal automobilisten letsel opgelopen.

De politie heeft op de dag van het ongeval het online register van deRijksdienst voor het Wegverkeer (RDW-register) geraadpleegd en geconstateerd dat voor de Opel Corsa ten tijde van het ongeval geen WAM-verzekering was afgesloten.

Uit de op 23 september 2010 opgevraagde gegevens van het RDW-register blijkt dat voor de Opel Corsa wél een WAM-verzekering was afgesloten. De verzekering ging in per 3 augustus 2010 (datum ongeval). Wat bleek nu: tien minuten na het ongeval heeft de vrouw een wijzigingsvraag ingediend bij Reaal, met het verzoek aan Reaal om de Opel Corsa in dekking te nemen in plaats van de op dat moment onder de WAM-verzekering verzekerde Fiat 500. Reaal heeft deze wijzigingsaanvraag geaccepteerd.

De automobilisten met letsel hebben zich vervolgens gewend tot Reaal met verzoek om schadevergoeding. Reaal weigert echter om tot uitkering over te gaan. Volgens Reaal was er op het moment van het ongeval namelijk nog geen sprake van een WAM-verzekering waaronder dekking moest worden verleend.

Moet Reaal betalen voor de schade?

De vrouw (eigenares van de Opel Corsa) heeft Reaal gedagvaard voor de rechtbank Alkmaar en gevorderd dat Reaal wordt veroordeelt tot het verlenen van dekking onder de afgesloten WAM-verzekering. De rechtbank Alkmaar heeft bij vonnis van 14 november 2012 geoordeeld dat de WAM-verzekeraar, Reaal, geen dekking hoefde te verlenen voor de schade ten gevolge van het ongeval met de Opel Corsa, omdat dat ongeval al had plaatsgevonden vóórdat de wijziging in de verzekering was geaccepteerd door Reaal.

Vervolgens hebben de benadeelde automobilisten zich gewend tot het Waarborgfonds Motorverkeer, dat aan de benadeelden heeft uitgekeerd. Het Waarborgfonds Motorverkeer is er onder andere voor slachtoffer die door een ongeluk met een motorvoertuig schade hebben gehad en met die schade niet terecht kunnen bij een verzekeraar, omdat dat voertuig onbekend of onverzekerd is.

Het Waarborgfonds Motorverkeer heeft vervolgens Reaal verzocht de schade te vergoeden en de schadebehandeling over te nemen. Reaal heeft dit geweigerd.

Het geschil

In deze zaak staat de vraag centraal wie de schade moet vergoeden die op 3 augustus 2010 is veroorzaakt met de Opel Corsa: Reaal of het Waarborgfonds Motorverkeer?

Reaal stelt zich op het standpunt dat de Opel Corsa ten tijde van het ongeval nog niet verzekerd was en dat de vrouw pas tien minuten na het ongeval Reaal heeft gebeld en heeft verzocht de Opel Corsa in dekking te nemen in plaats van de Fiat 500, aan welk verzoek Reaal heeft voldaan. Om die reden bood de WAM-verzekering ten tijde van het ongeval geen dekking en dient de schade vergoed te worden door het Waarborgfonds Motorverkeer.

Het Waarborgfonds Motorverkeer voert aan dat reeds uit het feit dat Reaal op 17 augustus 2010 zonder enig dekkingsvoorbehoud de schademelding van de vrouw van 3 augustus 2010 in behandeling heeft genomen en heeft toegezegd tot verdere afwikkeling over te gaan, volgt dat Reaal moet worden aangemerkt als de WAM-verzekeraar en moet instaan voor de schade. Voorts voert het Waarborgfonds Motorverkeer aan dat er sprake is van een wijziging van een lopende verzekering en er dus wel dekking moet bestaan.

Hier gaat de rechtbank niet in mee. De rechtbank oordeelt dat uit deze mededeling in redelijkheid niet kan worden afgeleid dat Reaal in verband met het ongeval de WAM-verzekeraar is. Voorts oordeelt de rechtbank dat voor de dekkingsvraag van belang is vanaf welk moment de Opel Corsa ter dekking is aangeboden en aanvaard. Volgens de rechtbank was dat pas na het ongeval. Het Waarborgfonds Motorverkeer dient alsnog de schade aan de automobilisten uit te keren.

Geldt dit altijd?

Nee. Dit geldt niet altijd. Verwezen wordt naar een uitspraak van de Hoge Raad van 19 november 1999. In deze zaak was ook sprake van een ongeval dat had plaatsvonden vóórdat een verzekering werd afgesloten, maar de Hoge Raad overwoog dat de WAM-verzekeraar – anders dan in de onderhavige zaak – zelf dekking had verleend met terugwerkende kracht tot vóór het moment van het ongeval. Of er dus wel of geen dekking wordt verleend verschilt per casus en hangt af van de feiten en omstandigheden.

Contact

Jeroen Bosch Advocaten helpt bij letselschade, aansprakelijkheid en verzekeringsrecht. Bent u als werknemer slachtoffer geworden van een verkeersongeval? Heeft u schade opgelopen tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden? Neem dan vooral contact met ons op. Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888. Daarnaast kunt u ons een facebookbericht sturen of een e-mail naar info@jba.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *