Vervolg: Vrije advocaatkeuze verruimd voor rechtsbijstandverzekerden

Eerder hebben wij u geïnformeerd over het arrest van het Europese Hof van Justitie van 14 mei jl. waarin het Hof zich (opnieuw) heeft uitgelaten over de reikwijdte van de vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandverzekerden. Ons vorige blog kunt u hier vinden. In dit nieuwe blog informeren wij u graag over de nieuwe stand van zaken.

Het arrest van het Europese Hof van Justitie ziet op de uitleg van artikel 201 van de Europese richtlijn 2009/138/EG, betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf. In het recente arrest oordeelt het Hof dat rechtsbijstandverzekerden recht hebben op vrije advocaatkeuze vanaf het moment dat het geschil zich in een fase bevindt die kan leiden tot een gerechtelijke procedure. Daar is natuurlijk al snel sprake van. Deze uitspraak kan veel invloed hebben op de Nederlandse Rechtsbijstandsverzekeringen.

Standpunt Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars heeft recent een standpunt ingenomen over de toepasselijkheid van het oordeel van het Europees Hof. In het artikel is zelfs te lezen dat dit het standpunt is van de Nederlandse rechtsbijstandsverzekeraars. Het standpunt:

‘In tegenstelling tot België is in Nederland er echter geen sprake van een wettelijk geregelde en met waarborgen omklede bemiddelingsprocedure. Zo kent de wet in België in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij sommige arbeidsrechtkwesties, een verplichte bemiddelingsprocedure voordat het geschil wordt aangedragen bij een rechter. In de Nederlandse wet is dat niet het geval. Rechtsbijstandverzekeraars zijn daarom van mening dat de uitspraak geen invloed heeft op de Nederlandse situatie.’

Kortom, in België kent men een (verplicht) buitengerechtelijke bemiddeling die in de wet is geregeld. Dit wijkt af van Nederlandse wetgeving.

Het volledige standpunt kunt u hier terugvinden.

Ons standpunt

Het zal u niet verbazen dat Jeroen Bosch Advocaten van mening is dat deze redenatie veel te simplistisch is. Om te beginnen doet het Europese Hof van Justitie uitspraak naar Europees recht. Dit recht is ook in Nederland van toepassing. Bovendien heeft het Europese Hof van Justitie een algemene rechtsoverweging gegeven en niet een overweging naar Belgisch recht. Verder overweegt het Hof ook (opnieuw) dat de rechten van een rechtsbijstandverzekerde ruim moeten worden uitgelegd en dat alternatieve geschilbeslechting juist aangemoedigd moet worden (zie nr. 40 en 41).

Elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, moet dus worden geacht onder het begrip „gerechtelijke procedure” in de zin van artikel 201 van richtlijn 2009/138 te vallen. Aldus het Hof.

Contact

Dit blog is geschreven door Rick van Baal. Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *