Technisch projectleider loopt handletsel op in poffertjesfabriek. Werkgever aansprakelijk?

Op 24 juli jl. deed de rechtbank Rotterdam uitspraak in een deelgeschil over werkgeversaansprakelijkheid. In de zaak had een technisch projectleider van een onderneming die zich richt op het maken van pannenkoeken en poffertjes handletsel opgelopen doordat hij zich had gesneden aan een afzuigkap. De vraag was of de poffertjesfabriek aansprakelijk kon worden gehouden voor de schade. De uitspraak kunt u hier teruglezen.

Wat was er aan de hand?

In februari 2016 werden in de poffertjesfabriek nieuwe afzuigkappen geplaatst boven vier bakplaten. De afzuigkappen werden geleverd, gemonteerd en opgehangen door een ander bedrijf. Medewerkers van de poffertjesfabriek zouden de rookkanalen op de afzuigkappen aansluiten. Tijdens het ophangen dreigde een uitzendkracht van een afzuigkap te vallen. De technisch projectleider van de fabriek is naar hem toe gelopen om hem op te vangen. Onderweg is hij gestruikeld en heeft hij met zijn hand de rand van de nieuwe afzuigkap geraakt. Hierbij zijn een pees, een zenuw en een bloedvat doorgesneden.

Het geschil

In het deelgeschil vordert de technisch projectleider een verklaring voor recht dat de fabriek aansprakelijk is voor zijn schade, primair op grond van artikel 7:658 BW. Hij stelt dat hem een arbeidsongeval is overkomen terwijl hij werkzaamheden uitvoerde in de uitoefening van zijn werkzaamheden. De poffertjesfabriek voert verweer.

De beoordeling

Na een korte bespreking van artikel 7:658 BW oordeelt de rechtbank dat de poffertjesfabriek in beginsel aansprakelijk is voor de schade van zijn werknemer, tenzij de fabriek aantoont dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan of dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. De fabriek moet dus stellen en zo nodig bewijzen dat zij al die adequate maatregelen heeft genomen en al die aanwijzingen heeft gegeven die redelijkerwijs nodig waren om te voorkomen dat de technisch projectleider in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade zou lijden.

Hiertoe voert de fabriek onder meer aan dat de afzuigkap zodanig was opgehangen dat de (scherpe) onderrand op een hoogte van 1,90 meter hing en dat niet gebruikelijk of voorzienbaar is dat werknemers tijdens hun werkzaamheden in aanraking komen met de rand. Ook voert de fabriek aan dat als de randen waren afgebraamd, niet uit te sluiten is dat de schade zich zou hebben voorgedaan, omdat de randen scherp blijven. Als laatst wijst de fabriek erop dat de technisch projectleider vanuit zijn functie zelf belast was met de veiligheid van apparaten zoals de afzuigkap en dat hij dus zelf de nodige maatregelen had moeten treffen om schade te voorkomen.

De rechtbank gaat niet mee in de argumentatie van de poffertjesfabriek. Volgens de rechtbank is de enkele hoogte van de rand onvoldoende om ervan uit te gaan dat de fabriek voldoende voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om schade te voorkomen. Het voorkomen van ongelukken had eenvoudig gekund door de randen minder scherp te maken. Indien de randen ook na afbramen scherp zouden blijven, hadden hier beschermstrips op aangebracht kunnen worden.

Wat betreft het argument dat de technisch projectleider zelf maatregelen had moeten treffen om de schade te voorkomen, miskent de poffertjesfabriek hiermee dat zij haar verantwoordelijkheid als werkgever voor een veilige werkomgeving niet kan uitbesteden aan een werknemer. Ook als de projectleider intern verantwoordelijk was voor de veiligheid van de (installatie van de) apparaten op de werkvloer en hierbij steken heeft laten vallen, betekent dit nog niet dat de schade die hij hierdoor oploopt, voor zijn eigen rekening moet blijven. Op grond van artikel 7:658 lid 2 BW heft alleen opzet of roekeloosheid van de werknemer de aansprakelijkheid van de werkgever op. Daarvan is in dit geval geen sprake.

Conclusie

Op grond van het eerste lid artikel 7:658 BW rust op de werkgever een zware zorgplicht. Hieraan is niet zomaar voldaan. De verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving kan niet door de werkgever worden uitbesteed aan een werknemer. Omdat de poffertjesfabriek niet alle maatregelen had getroffen die van haar konden worden gevergd, heeft zij haar zorgplicht geschonden en is de fabriek aansprakelijk is voor de schade van de projectleider. De verklaring voor recht wordt toegewezen.

Contact

Dit blog is geschreven door Jarno te Bogt. Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *