Letsel op de piste; hoe zit dat met de aansprakelijkheid?

Voor de echte fanatieke wintersporter is de wintersportvakantie dé vakantie van het jaar. Zeker nu er goede sneeuwcondities zijn, wordt er weer topdrukte verwacht richting de wintersportgebieden. Witte pistes en vertier in de après-ski bar, maar wat als het plezier wordt bederft met een ongeval? Regelmatig vinden tijdens de wintersportvakantie ongelukken plaats op de piste. Welk recht is van toepassing als het ongeval zich in het buitenland voordoet? En hoe zit het met de aansprakelijk in zo’n geval? Deze onderwerpen besprak de rechtbank Rotterdam al eens eerder in haar uitspraak van 5 augustus 2015.

Welk recht is van toepassing op uw ongeval?
Een ski-ongeval kent al gauw een internationaal karakter. Meestal vindt een ski-ongeval namelijk plaats in het buitenland. Bovendien zijn op de piste zijn vaak veel mensen met verschillende nationaliteiten aanwezig.

Het antwoord op de vraag welk recht van toepassing is, vinden we terug in artikel 4 lid 1 en 2 van de Rome II Verordening. Als hoofdregel geldt dat het recht van het land van toepassing is daar waar de schade zich voordoet. Loopt u dus zoals in eerdere uitspraak schade op in Oostenrijk? Dan is het Oostenrijkse recht van toepassing. In lid 2 is hier echter een uitzondering op gemaakt. Indien de schadelijdende persoon en de dader beiden hun gewone verblijfplaats in hetzelfde land hebben op het tijdstip waarop de schade zich voordoet, is het recht van dat land van toepassing. Indien u en degene met wie u in botsing bent gekomen bijvoorbeeld beiden als verblijfplaats Nederland hebben ten tijde van het ongeval, is het Nederlandse recht van toepassing.

De regels op de piste
Skiën, snowboarden maar ook andere wintersporten (zoals rodelen en langlaufen) brengen zekere sportrisico’s met zich mee. Om ongelukken op de piste te voorkomen heeft de Fédération Internationale de Ski (hierna: FIS) algemene verkeersregels opgesteld. Iedereen die zich op een piste bevindt, moet deze regels kennen en zich aan deze regels houden. Het kan ook voorkomen dat er in een skigebied specifieke (dus niet-algemene) regels gelden, bijvoorbeeld regels omtrent snelheid op de piste. In dat geval moet men naast de algemene regels ook de specifieke regels kennen en wordt er verwacht dat men zich ook aan deze regels houdt.

De algemene regels die de FIS heeft opgesteld luiden als volgt:

  • Iedere skiër moet zich zo gedragen, dat hij een ander niet in gevaar brengt of schade berokkent.
  • Iedere skiër moet te allen tijde op tijd kunnen stoppen of uitwijken. Hij moet zijn snelheid en wijze van skiën aanpassen aan zijn skivaardigheid, de conditie van de piste, de sneeuw- en weersomstandigheden, alsook aan de drukte op de piste.
  • De van achteren komende skiër moet zijn skispoor zo kiezen, dat hij skiërs voor zich niet in gevaar brengt.
  • Inhalen mag van boven of van beneden en van rechts of van links, mits op zodanige afstand dat de ingehaalde op geen enkele wijze in zijn bewegingen wordt belemmerd.
  • Iedere skiër die zich (weer) op een piste wil begeven of na een stop verder wil skiën, moet zich ervan vergewissen dat hij dit zonder gevaar voor hemzelf of voor anderen boven of onder hem kan doen.
  • Iedere skiër moet vermijden om zich zonder noodzaak op smalle of onoverzichtelijke plaatsen op de piste op te houden. Een ten val gekomen skiër dient een dergelijke plek zo snel mogelijk weer vrij te maken.
  • Een skiër die klimt of te voet afdaalt, mag dit alleen aan de zijkant van de piste doen.
  • Iedere skiër dient de markeringen en de borden in acht te nemen.
  • Bij een ongeval is iedereen verplicht hulp te verlenen.
  • Iedereen, getuige of betrokkene, verantwoordelijk of niet, moet bij een ongeval zijn identiteit bekendmaken.

Bij de beoordeling van het gedrag van degene wiens aansprakelijkheid in het geding is, moet op grond van artikel 17 van de Rome II Verordening wel feitelijk en in passende mate rekening worden gehouden met de veiligheidsvoorschriften en gedragsregels die van kracht zijn op het tijdstip en de plaats van de gebeurtenis welke de aansprakelijkheid veroorzaakt.

Wettelijke aansprakelijkheid conform het Nederlandse recht
Indien u letsel heeft opgelopen als gevolg van een ski-ongeval, en het Nederlandse recht van toepassing is, kunt u degene die u letsel heeft toegebracht aansprakelijk stellen voor de door u geleden en nog te lijden schade. Het gedrag van de dader moet dan wel als onrechtmatig worden aangemerkt.

In Nederland worden ongevallen in het kader van de uitoefening van een sport gecategoriseerd als een sport- en spelsituatie. Er wordt namelijk een sportieve, dan wel recreatieve activiteit uitgeoefend. De maatstaf in het Nederlandse recht met betrekking tot ongevallen in sport- en spelsituaties luidt als volgt: gedrag is meer onrechtmatig naarmate de kans op een ongeval (als gevolg van bepaald gedrag) groter is. De dader had zich in dat geval naar maatstaven van zorgvuldigheid moeten onthouden van zijn gedrag. Welke zorgvuldigheid mag worden verlangd, hangt sterk af van de feiten en de omstandigheden van het geval (bijvoorbeeld: weersomstandigheden, drukte op de piste en de ervaring van de sporter).

Bij de toetsing aan de maatstaf dient betrokken te worden wat partijen gezien de situatie over en weer van elkaar redelijkerwijs kunnen en moeten verwachten. Deelnemers aan een sportactiviteit moeten in redelijkheid tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handeling of gedragingen waartoe de activiteit uitlokt (of die in de activiteit besloten liggen) van elkaar verwachten.

Conclusie
De vraag of een deelnemer aan een sport of spel onrechtmatig heeft gehandeld, wordt minder snel bevestigend beantwoord dan in het geval dat diezelfde gedraging buiten een sport- of spelsituatie heeft plaatsgevonden. Dit komt doordat men bepaalde gedragingen in een sport- en spelsituatie van elkaar kan en moet verwachten.

Vragen?
Heeft u een ski-ongeval gehad en vraagt u zich af of u iemand hiervoor met succes aansprakelijk kunt stellen? Of wil u meer informatie over dit onderwerp? Of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *