Letsel na val van hindernis tijdens obstacle run

Recentelijk heeft de rechtbank Limburg geoordeeld over de vraag of de organisator van een obstacle run aansprakelijk was voor de schade die een deelneemster had opgelopen na een val van een hindernis. De uitspraak kunt u hier teruglezen.

Wat was er aan de hand?

Op 28 mei 2016 heeft een vrouw samen met een aantal collega’s deelgenomen aan het evenement “Venlostormt”. Gedurende het parcours moesten de deelnemers de Maas een houten trapje opklimmen naar een steiger, waar zij vervolgens weer vanaf moesten klimmen. Het verlaten van de steiger gebeurde via ijzeren steigerbuizen. Hierbij is de voet van de vrouw weggeleden vanaf de bovenste ijzeren buis die zich bevond op een hoogte van anderhalf à twee meter vanaf de grond, waarna zij ten val is gekomen. De vrouw heeft bij die val scheurtjes/breuken opgelopen in haar staart-/heiligbeen en letsel opgelopen aan haar voet.

Het geschil

De vrouw vordert een verklaring voor recht dat de organisator van “Venlostormt” aansprakelijk is voor haar schade op grond van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad). Volgens de vrouw had de organisator de steiger waar zij vanaf is gevallen van extra veiligheidsmaatregelen moeten voorzien om deelnemers te beschermen. Door dit na te laten heeft de organisator een gevaarzettende en onrechtmatige situatie gecreëerd, aldus de vrouw.

De beoordeling

De rechtbank overweegt dat op een sportevenementorganisator een zorgplicht rust ten opzichte van haar deelnemers. Achtergrond van die zorgplicht is onder meer dat zij in zekere zin heeft te gelden als professionele c.q. deskundige organisatie, in zekere mate zeggenschap heeft over haar deelnemers en zich in een positie bevindt waarin zij zodanige omstandigheden kan creëren dat het sportevenement veilig kan verlopen.

Aan deze zorgvuldigheidsverplichting en de uit schending daarvan voortvloeiende aansprakelijkheid wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat het gaat om een sportevenement dat het risico van vallen met zich brengt. Het betreft hier immers geen letsel dat tijdens sport of spel door een andere deelnemer is toegebracht. Voornoemde zorgplicht brengt echter niet mee dat een sportevenementorganisator aansprakelijk is voor ieder ongeval, aldus de rechtbank.

Om de vraag te beantwoorden of de organisator in dit geval in strijd heeft gehandeld met de op haar rustende zorgplicht zijn de criteria van het Kelderluikarrest maatgevend.

Volgens de rechtbank is het aannemelijk dat een ijzeren buis die nat is, glad kan worden. In een situatie waarbij een deelnemer van dergelijke ijzeren buizen van circa anderhalf à twee meter klimhoogte naar beneden moet klimmen, is – mede in aanmerking nemend het feit dat een deelnemer niet steeds de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid in acht zal nemen – de kans dat daaruit ongevallen ontstaan naar het oordeel van de kantonrechter relatief groot. Verder geldt dat de kans groot is dat iemand dan op een zeer vervelende manier terecht komt, met alle mogelijke (letsel)schade als gevolg van dien.

Met name gezien de ernst van het mogelijke letsel bij een val achterover van circa anderhalf à twee meter hoogte op een relatief harde ondergrond, mag naar het oordeel van de rechtbank van de organisator worden verwacht dat zij die voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen neemt die onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid mogelijk zijn en mogen worden verwacht om schade bij deelnemers zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken.

De organisator van Venlostormt heeft volgens de rechtbank niet de vereiste maatregelen genomen die van haar onder de gegeven omstandigheden verwacht mochten worden. De organisator had in dit specifieke geval namelijk wel maatregelen kunnen en moeten treffen om het risico op vallen te verminderen, bijvoorbeeld door het creëren van een ‘zachte landing’ middels een (val)mat en/of zorg te dragen voor voldoende toezicht/begeleiding. Er wordt dan ook geoordeeld dat de organisator van Venlostormt tekort is geschoten in de op haar rustende zorgplicht ten aanzien van de vrouw. Omdat ook aan de andere vereisten voor artikel 6:162 BW wordt voldaan, is de organisator aansprakelijk voor de schade van de vrouw. Haar verzoek wordt toegewezen.

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Dit blog is geschreven door Jarno te Bogt. Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073 212 0027, stuur een Facebookbericht, of stuur een e-mail naar info@jba.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *