Hoe krijg je inzage in de stukken van de wederpartij?

In aansprakelijkheidsdiscussies komt het geregeld voor dat een wederpartij bepaalde gegevens of stukken onder zich heeft die kunnen dienen als bewijsmiddel voor de vaststelling van de aansprakelijkheid. Deze bescheiden worden vaak niet verstrekt aan het slachtoffer. Gelukkig voorziet de wet in een oplossing voor dat probleem, namelijk de exhibitieplicht van artikel 843a Rechtsvordering. Aan de hand van een recent vonnis in kort geding wordt deze plicht uitgelegd.

De casus

Op 21 december 2015 bezoekt eiseres Thermen Bussloo. Zij ligt in een whirlpool en stapt er vrij snel weer uit. Kort daarna wordt zij onwel, waardoor zij valt en met haar hoofd een stenen Boeddhabeeld raakt. Hierdoor loopt zij hoofdletsel op.

Eiseres stelt dat de whirlpool waar zij in zat te warm was. Ook leek het erop dat de massagestralen op hol waren geslagen. Hierdoor zou eiseres onwel zijn geworden en gevallen. Eiseres wil onderzoeken of zij Thermen Bussloo aansprakelijk kan stellen voor de schade die zij heeft geleden en wil zodoende inzage in verschillende stukken die betrekking hebben op de whirlpool, zoals meetgegevens en onderhoudsrapporten. Om inzage in deze stukken te krijgen vordert zij uit hoofde van artikel 843a Rv een afschrift van deze stukken.

Thermen Bussloo geeft aan dat de stukken, voor zover beschikbaar en relevant, reeds aan eiseres zijn verstrekt. Bij een deel van de stukken zou eiseres geen belang hebben en een deel zou niet bestaan. Volgens Thermen Bussloo verzetten zwaarwegende belangen zich tegen inzage of afgifte van de overige stukken.

Voorwaarden van artikel 843a Rechtsvordering

Helaas geeft artikel 843a Rv geen vrijbrief voor het vorderen van afgifte van stukken. De wet verbindt hier namelijk vier voorwaarden aan. Aan alle vier de voorwaarden moet ook worden voldaan:

  • Degene die de vordering instelt, dient op het moment dat hij de vordering instelt een rechtmatig belang te hebben;
  • het moet gaan om bepaalde bescheiden;
  • de bescheiden moeten een rechtsbetrekking aangaan waarin de eiser of zijn rechtsvoorganger partij is;
  • degene van wie de bescheiden worden gevraagd moet deze tot zijn beschikking of onder zijn berusting hebben.

Ook zijn er nog een aantal uitzonderingen van toepassing:

  • Diegene die uit hoofde van zijn ambt, beroep op betrekking tot geheimhouding verplicht is, is niet gehouden aan de vordering te voldoen, indien de bescheiden uitsluitend uit dien hoofde tot zijn beschikking staan of onder zijn berusting zijn;
  • er mag geen sprake zijn van gewichtige redenen, op grond waarvan men niet gehouden is aan de vordering te voldoen;
  • de behoorlijke rechtsbedeling is ook zonder verschaffing van de gevraagde gegevens gewaarborgd.

Het oordeel van de rechter

De rechter toetst aan de hand van de hierboven genoemde voorwaarden en uitzonderingen of eiseres recht heeft op inzage of afschrift van de gevorderde stukken. In de besproken casus komt hij tot de conclusie dat een deel moeten worden toegewezen en een deel moet worden afgewezen. In het vonnis zijn de overwegingen van de rechter puntsgewijs te lezen.

Conclusie

Gelukkig hebben we een rechtsmiddel tot onze beschikking waarmee we inzage kunnen krijgen in relevante stukken ter vaststelling van de aansprakelijkheid. Je zult de vordering echter wel goed moeten motiveren.

Heeft u hulp nodig om inzage te krijgen in de stukken van de wederpartij?

Neem dan contact op met een van onze advocaten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *