Herkansing affectieschade

Enige tijd geleden schreven we al dat in 2005 een wetsvoorstel, waarin een mogelijkheid tot het verkrijgen van affectieschade was geregeld, in de Eerste Kamer der Staten-Generaal was gesneuveld. In dit voorstel was geregeld dat een persoon, die immateriële schade lijdt doordat degene met wie die persoon een affectieve relatie heeft, ernstig en blijvend gewond raakt of overlijdt als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, recht heeft op een vergoeding van die schade. Daar stak de Eerste Kamer dus een stokje voor. Die verwierp het wetsvoorstel (36 tegen, 30 voor).

Herkansing

Dit initiatief, dat wij van Jeroen Bosch Advocaten van harte toejuichen, krijgt nu een herkansing. Er ligt thans een wetvoorstel waarin – kort gezegd – twee aspecten worden geregeld. Allereerst de verruiming tot het verkrijgen van een vergoeding voor verzorging en daarnaast het mogelijk maken om affectieschade vergoed te krijgen. Het wetsvoorstel is hier terug te vinden.

Affectieschade

Het voorstel voorziet dus in een recht op de vergoeding van affectieschade. De vastlegging van dit recht in de wet heeft in de eerste plaats tot doel erkenning te verschaffen van het door naasten ondervonden leed als gevolg van ernstig letsel of het overlijden van een naaste. In de wet wordt een vaste groep van personen genoemd die aanspraak kan maken op affectieschade.

De bedragen waar deze afgebakende groep recht op heeft worden nader bepaald in een algemene maatregel van bestuur. Er wordt dus niet gekeken naar de ernst van het leed, maar er worden vaste bedragen gehanteerd. In het verlengde hiervan wordt voor naasten en nabestaanden de mogelijkheid geopend om zich als benadeelde partij in het strafproces te voegen voor vergoeding van affectieschade en voor de vergoeding van kosten die zij ten behoeve van het slachtoffer hebben gemaakt.

Verzorging

In het voorstel is tevens opgenomen dat aan de wet aan artikel wordt toegevoegd waarin staat dat de redelijke kosten die een gekwetste in verband met zijn letsel maakt voor een redelijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke hulp voor vergoeding in aanmerking komt. Dit lijkt nieuw, maar dat is het niet helemaal.

Kruidhof/Losser

De Hoge Raad heeft op 28 mei 1999 al een uitspraak gedaan over het recht op vergoeding bij verzorging (Losser/Kruidhof, NJ 1999, 564). In deze uitspraak werd bepaald dat indien ouders zelf de noodzakelijke verzorging en verpleging op zich nemen van hun ernstig gewonde kind, in plaats van deze taken aan professionele hulpverleners toe te vertrouwen, de redelijkheid met zich mee brengt dat hier een vergoeding voor moet worden betaald. Of de taken nu door professionele hulpverleners worden gedaan en of het de ouders inkomsten scheelt, maakt niet uit.

Dit is de maatstaf die tot op de dag van vandaag wordt gebruikt. Een slachtoffer kan ook nu schade lijden en een vergoeding ontvangen indien zijn verpleging en verzorging aan familieleden wordt uitbesteed in plaats van professionele hulpverleners. De vraag die hierbij moet worden gesteld is, zou het wel normaal en gebruikelijk zijn om professionele hulp in te schakelen? Of dat dan ook daadwerkelijk gebeurd is aan het slachtoffer en zijn familie.

In de nieuwe wet zou komen te staan dat het slachtoffer recht heeft of vergoeding van de redelijke kosten die hij maakt in verband met zijn letsel, voor een redelijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke hulp. Het lijkt erop dat hiermee vergelijking met de professionele hulp wordt losgelaten. Dit verruimd de mogelijkheid om zorgschade vergoed te krijgen. En dat is goed nieuws.

Conclusie

Wij hopen dat dit wetsvoorstel het gaat halen. Met name de mogelijkheid tot het verkrijgen van een vergoeding voor affectieschade zou het rechtsvaardigheidsgevoel van slachtoffers en hun naasten bij de regeling van een letselschade vergroten. We houden dit voorstel nauwlettend in de gaten en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Internet consulatie

Het wetsvoorstel staat ter consultatie op internet. Dat betekent dat er aan mensen die in de letselschadepraktijk betrokken zijn (als slachtoffer, naaste, nabestaande of als belangenbehartiger), wordt gevraagd hun standpunt te geven over het ontwerp van de nieuwe wet. Op deze pagina kan een reactie op het wetsvoorstel worden achtergelaten.

Contact

Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *