Een botsing tussen collega’s

Op 28 juni jl. deed de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak in een zaak waar het ongeval van een werknemer centraal stond.

Alle medewerkers van een bedrijf worden uitgenodigd voor de jaarlijkse sportdag. De sportdag vind plaats onder werktijd wordt georganiseerd door werknemers zelf. De activiteiten bestonden onder andere uit het spelen van trefbal, touwtrekken, vier op een rij en zaklopen. Dit is besproken met en goedgekeurd door het management van het bedrijf.

Het slachtoffer heeft deelgenomen aan de sportdag. Bij het spelen van trefbal is een collega bij het afschermen van een bal schuin naar achteren gevallen en tegen de knie van het slachtoffer aangekomen. Als gevolg van het ongeval heeft het slachtoffer letsel aan haar knie opgelopen, bestaande uit een fractuur in het tibiaplateau.

Het slachtoffer heeft de werkgever aansprakelijk gesteld voor het ongeval. De verzekeraar van de werkgever stelt dat de werkgever niet aansprakelijk kan worden gehouden voor het ongeval.

Juridisch Kader

Ingevolge artikel 7:658 lid 2 BW is een werkgever aansprakelijk voor schade die een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de werkgever aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen (de zorgplicht) of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

De vordering

Het slachtoffer heeft haar verzoek gebaseerd op artikel 7:658 BW jo artikel 7:611 BW. Daartoe heeft zij -samengevat- aangevoerd dat zij in de uitoefening van haar werkbaarheden schade heeft geleden en de werkgever de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden. Het slachtoffer is van mening dat de werkgever had moeten zorgdragen voor een geschikte ondergrond om trefbal op te spelen. Verder de werkgever haar personeel kunnen verplichten om geschikte kleding en schoenen te dragen en had de werkgever deugdelijke en effectieve instructies moeten geven en moeten toezien op naleving daarvan

Het verweer

De werkgever (en de verzekeraar) hebben zich primair op het standpunt gesteld dat geen sprake is van een ongeval in de uitoefening van de werkzaamheden zodat artikel 7:658 BW niet van toepassing is. Subsidiair hebben zij weersproken dat  tekort is geschoten in de op haar rustende zorgplicht. De werkgever is van mening dat er sprake is van een huis,- tuin- en keukenongeval dan wel van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. [

De uitspraak

De rechterbank neemt is de beoordeling mee dat uit de verklaringen van de werkgever blijkt dat het organiseren van de jaarlijkse sportdag het versterken van de onderlinge band en de teamspirit tussen werknemers ten doel had. De rechter is van oordeel dat de sportdag daarmee het bedrijfsbelang diende.

Hoewel deelname aan de sportdag en in het bijzonder aan trefbal op zichzelf geen harde verplichtingen waren, is de rechtbank van oordeel dat wel voldoende aannemelijk geworden dat deelname door de werknemers in ieder geval als een sociale verplichting zal zijn ervaren althans vanuit de werkgever als zeer wenselijk werd gezien.

Trefbal is naar het oordeel van de kantonrechter echter geen alledaagse activiteit; trefbal is niet voor iedereen gemakkelijk en er bestaat een groter risico op vallen en/of letsel dan bij zogenaamde huis-, tuin- en keukenongevallen.

Tenslotte acht de kantonrechter de parkeerplaats niet de meest aangewezen plek voor trefbal en had van de werkgever op zijn minst mogen worden verwacht dat zij zou zorgdragen voor beschermend materiaal en/of een voor sportieve activiteiten geschikte ondergrond. Dit heeft zij niet gedaan.

Op grond van het bovenstaande luidt de conclusie van de rechtbank dat de werkgever niet heeft voldaan aan de op haar rustende zorgplicht, zodat ze aansprakelijk is voor de door het slachtoffer geleden schade als gevolg van het arbeidsongeval.

Vragen over werkgeversaansprakelijkheid?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Dat kan via het telefoonnummer boven in beeld of via info@jba.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *