Bewoonster komt ten val op de galerijvloer: woonstichting aansprakelijk

Op 12 januari 2023 heeft de Rechtbank Rotterdam zich gebogen over de vraag of een woonstichting aansprakelijk is voor een huurder die ten val kwam op de galerijvloer. De uitspraak is hier terug te lezen.

Feiten

Op 1 november 2020 is een bewoonster van een woning in een galerijflat ten val gekomen op de galerijvloer. Op deze regenachtige dag is de vloer van de galerij glad geworden, waardoor de bewoonster is uitgegleden. Zij heeft hierdoor haar rechterheup gebroken.

De flat, waar de bewoonster al 37 jaar haar woning huurt van Fien Wonen, is eind jaren ’60 gebouwd. Overwegend wonen in deze flat oudere mensen. Begin jaren ’90 is een coating op de galerijvloer aangebracht. In 2018 is een nieuwe coatinglaag aangebracht.

De bewoonster meent dat de galerijvloer door de nieuwe coating erg glad is geworden. Specifiek wanneer het nat of vochtig weer is. Meerdere mensen zijn hierdoor al ten val gekomen. Verschillende bewoners van de galerijflat hebben een verklaring afgelegd omtrent de gladde galerijvloer. Daaruit blijkt dat de gladheid al meerdere keren was gemeld bij de woonstichting Fien Wonen.

De aansprakelijkheidsverzekeraar van Fien Wonen, Achmea Schadeverzekeringen, heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Op 18 januari 2019 en op 21 januari 2021 is er een stroefheidsmeting uitgevoerd, op zowel een droge als natte vloer. Uit beide onderzoeken bleek dat de coating/vloer in zowel natte als droge toestand voldoet aan de gestelde norm.

De bewoonster verzoekt de rechtbank Fien Wonen aansprakelijk te houden voor het ongeval wat haar op 1 november 2020 is overkomen.

Toetsingskader

Of Fien Wonen aansprakelijk is voor de val van de bewoonster moet worden beoordeeld aan de hand van artikel 6:174 lid 1 BW. Dit artikel ziet op de aansprakelijkheid van opstal, waarbij het gaat om de eisen die men uit het oogpunt van veiligheid aan de desbetreffende opstal (in dit geval de galerijvloer) mag stellen. Oftewel: is er sprake van een gebrekkige opstal? Om deze vraag te beantwoorden wordt in aanmerking genomen, de grootte van de kans op verwezenlijking van het aan de opstal verbonden gevaar en de mogelijkheid en bezwaarlijkheid van te nemen veiligheidsmaatregelen.

Wat beslist de rechtbank?

Een aantal omstandigheden worden door de rechtbank meegewogen bij de beoordeling of Fien Wonen aansprakelijk is. Deze omstandigheden zullen hieronder worden besproken.

In de flat wonen overwegend oudere mensen. Deze mensen zijn niet altijd even goed ter been en zijn genoodzaakt hun woning te bereiken over de galerij; een andere mogelijkheid is er immers niet. Verder is van belang dat de bewoners niet bij de beslissing om een nieuwe coatinglaag op de galerijvloer aan te brengen, zijn betrokken. Daarnaast blijkt uit de verklaringen dat er meerdere meldingen zijn gemaakt over de gladde galerijvloer. Dit wordt door Fien Wonen niet betwist. Tevens is van belang dat er meerdere bewoners en bezoekers zijn uitgegleden over de galerijvloer. Tot slot is het feit van algemene bekendheid van gewicht, dat als ouders mensen ten val komen, aanzienlijke risico’s met zich meebrengt op ernstig letsel.

De stroefheidsmetingen die door Fien Wonen zijn verricht, zijn enkel in de lengte uitgevoerd en niet in de breedte. Echter, bewoners lopen in zowel de lengte als in de breedte over de galerijvloer. De bewoonster is immers ten val gekomen toen zij over de breedte liep. Zij liep namelijk vanuit haar woning naar de vuilnisbak die tegenover haar woning stond. Dat volgens de stroefheidsmetingen blijkt dat de galerijvloer voldoet aan de norm, is volgens de rechtbank niet voldoende. Dit gegeven zegt immers niet dat de afwatering van de vloer in orde is. Uit het toedrachtsonderzoek van Achmea bleek dat bij nattigheid een plas water ontstond op de galerijvloer ter hoogte van de plek waar de bewoonster ten val is gekomen.

De rechtbank is van oordeel dat de galerijvloer ten tijde van de val niet voldeed aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden gesteld mochten worden. Fien Wonen heeft volgens de rechtbank geen afweging gemaakt tussen het treffen van maatregelen en de risico’s die de bewoners rapporteerden. Tevens heeft Fien Wonen volgens de rechtbank niet toegelicht dat het bezwaarlijk was om maatregelen te treffen in de vorm van stroevere coating, een ander soort bescherming van de betonnen vloer of het aanbrengen van antislipmateriaal.

Eigen schuld

De rechtbank buigt zich vervolgens over de vraag of de schadevergoedingsplicht van Fien Wonen kan worden verminderd vanwege de eigen schuld van de bewoonster. Op grond van art. 6:101 BW is sprake van eigen schuld wanneer de schade mede het gevolg is van een omstandigheid die aan de bewoonster kan worden toegerekend. Fien Wonen stelt zich op het standpunt dat het ongeval in overwegende mate is te wijten aan de bewoonster zelf. De rechtbank oordeelt op dit punt dat bewoonster inderdaad al enige tijd op de hoogte was van de gladde galerijvloer. Derhalve had zij maatregelen, zoals een rollator of kruk, moeten treffen om te voorkomen dat ze zou vallen. Hierdoor vermindert de rechtbank de schadevergoedingsverplichting van Fien Wonen met 20%. Voor toepassing van de billijkheidscorrectie ziet de rechtbank geen aanleiding.

Conclusie

De conclusie van de rechtbank luidt dat Fien Wonen onrechtmatig heeft gehandeld en aansprakelijk is voor het ongeval dat de bewoonster is overkomen. Fien Wonen moet daarom de nader vast te stellen geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade voor 80% aan de bewoonster vergoeden.

Heeft u een ongeval meegemaakt door een gebrekkige opstal? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek waarin wij concreet bespreken wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt ons bereiken op 073 – 690 08 88 of via info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *