Een niet betaalde premie verrekenen met een schade-uitkering. Mag dat?

De Beursbengel, hét vakblad voor de verzekeringsbranche, heeft een artikel geschreven over premieachterstand en schadebetaling. De vraag die centraal staat in dit artikel luidt: “Mag en niet betaalde premie verrekend mag worden met een schade-uitkering?”

Relevante wetgeving

Van belang is artikel 6:127 BW. Lid 2 van dit artikel luidt: “Een schuldenaar heeft de bevoegdheid tot verrekening, wanneer hij een prestatie te vorderen heeft die beantwoordt aan zijn schuld jegens dezelfde wederpartij en hij bevoegd is zowel tot betaling van de schuld als tot het afdwingen van de betaling van de vordering”.

Kort gezegd betekent dit dat een vordering en een schuld met elkaar verrekenbaar zijn. Eigenlijk is er sprake van een soort rekening-courantverhouding. De regel uit artikel 6:127 lid 2 BW brengt met zich mee dat een door de verzekeringnemer verschuldigde premie in beginsel verrekenbaar is met een schade-uitkering aan diezelfde verzekeringnemer. Dat klinkt natuurlijk logisch.

Het maakt voor de verrekening in principe niet uit om welke premies en verzekeringen het gaat. Als de verzekeringnemer nog een openstaande premie heeft voor zijn woonhuisverzekering en recht heeft op een schade-uitkering uit hoofde van zijn inboedelverzekering bij dezelfde verzekeringsmaatschappij, dan mag de die premie in mindering worden gebracht op de schade-uitkering.

Ook van belang is artikel 7:935 BW. Dit artikel betreft een specifieke regeling voor het verzekeringsbedrijf. In lid 1 van dit artikel is geregeld dat als de uitkering verschuldigd is aan een ander dan de premieplichtige (bijvoorbeeld een bank), de verrekening van de openstaande premie met de schade-uitkering alleen kan als het om dezelfde verzekering gaat. Als voorbeeld: stel dat er een woonhuisverzekering is afgesloten. Er ontstaat schade in de woning door brand. De hypotheeknemende bank eist de uitkering op, omdat de bank ook recht heeft op deze uitkering uit hoofde van het hypotheekrecht. In een dergelijk situatie dient alleen nog de verschuldigde premie voor de woonhuisverzekering in mindering te worden gebracht op de uitkering aan de bank.

In lid 2 van artikel 7:935 BW is geregeld dat een verzekeraar op een schade-uitkering uit hoofde van een algemene aansprakelijkheidsverzekering, gedacht kan worden aan een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP), alleen een openstaande premie voor diezelfde verzekering in mindering mag worden gebracht. Ook als de uitkering plaatsvindt aan de premieplichtige verzekeringnemer.

Het is in de praktijk echter gebruikelijk dat een schade-uitkering wordt uitgekeerd aan de benadeelde/ het slachtoffer. De verzekeraar mag natuurlijk nog wel de openstaande premie voor die aansprakelijkheidsverzekering op de uitkering in mindering brengen. De benadeelde kan het verschil in een dergelijk geval claimen bij de veroorzaker van de schade.

Niet in alle gevallen?

Anders dan bij de wettelijke verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen waarbij de benadeelde een rechtstreeks vorderingsrecht heeft (bijvoorbeeld de WAM), geldt dat er in het geheel géén verrekening mag plaatsvinden. De benadeelde van bijvoorbeeld een verkeersongeval heeft recht op de uitkering, zelfs als de premie dus niet is voldaan.

Bij pakketpolissen, waarbij meerdere verzekeringen in één pakket zijn samengebracht, dient er ook goed opgelet te worden als de verzekeraar een openstaande premie wil verrekenen met een schade-uitkering. Ook dan geldt de wettelijke regeling: als er een schade-uitkering uit hoofde van de AVP moet worden gedaan aan een benadeelde, mag de verzekeraar alleen het nog verschuldigde premiedeel dat betrekking heeft op die AVP in mindering brengen.

Conclusie

Kort en goed: de algemene regel is dat een door een verzekeringsnemer verschuldigde premie in beginsel verrekenbaar is met een uitkering aan diezelfde verzekeringnemer. Alleen bij bijvoorbeeld de WAM geldt dat er in zijn geheel géén verrekening mag plaatsvinden. Let dus altijd goed op bij gevallen waar de verzekeraar wil verrekenen. Niet in alle gevallen mag de niet betaalde premie verrekend worden met de schade-uitkering.

Contact

Wilt u graag advies over dit onderwerp? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *